Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne – Chojnice

organizator:

Urząd Miejski w Chojnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.04.2018

Stypendia artystyczne – Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:

 • film,
 • teatr,
 • muzyka,
 • taniec,
 • literatura.
 • plastyka
 • fotografia
 • regionalistyka
 • opieka nad zabytkami

3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.

4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic.

5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań.

6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.

7. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

8. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 kwietnia 2018 r.

9. Projekt stypendialny powinien być realizowany w okresie od 6 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

10. Wnioski należy składać w BIURZE PODAWCZYM Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2018 roku

Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

 • „Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami”
 • Nazwę dziedziny w której dotyczy stypendium
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy do stypendium.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do BIURA PODAWCZEGO Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.

 • Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie lub po telefonie wzywającym do ich uzupełnienia.
 • Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 • Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.
 • Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza
  Miasta Chojnice w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (http://bip.miastochojnice.pl ), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (www.miastochojnice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Informacje pochodzą ze strony www.miastochojnice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
Chojnice


www.miastochojnice.pl

Dokumenty

do pobrania