Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Burmistrza Trzemeszna

organizator:

Urząd Miejski Trzemeszna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2022

Stypendia artystyczne Burmistrza Trzemeszna

Burmistrz Trzemeszna ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2023 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno

ADRESACI STYPENDIUM

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:

 •  sztuki plastyczne,
 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • śpiew,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 • taniec,
 • teatr,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,
 • dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,
 • tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,
 • podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 1. promuje Gminę Trzemeszno,
 2. brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 3. posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
 4. przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

Stypendia są przyznawane raz w roku.

Okres stypendialny w 2023 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia).

Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny. Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 30 listopada 2022 r. W przypadku wniosków zawierających braki formalne, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich usunięcia.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, o którym mowa w pkt. 11;

2) niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 3;

3) nieuzupełnienia wniosku w podanym terminie;

4) wycofania wniosku o przyznanie stypendium przez wnioskodawcę.

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium, powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Trzemeszna.

PRZYZNANIE STYPENDIUM

Stypendia przyznaje Burmistrz Trzemeszna w drodze zarządzenia sporządzonego na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji. W protokole Komisja wskazuje proponowaną wysokość stypendium. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie. Informację o przyznanych stypendiach umieszcza się na stronie internetowej Gminy Trzemeszno www.trzemeszno.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.  Ze stypendystą zawierana jest umowa stypendialna w terminie 21 dni roboczych od dnia opublikowania zarządzania Burmistrza, o którym mowa w pkt. 15.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł .  Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

Stypendysta jest zobowiązany do:

 • wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej;
 • przedstawienia na żądanie bieżącej informacji o przebiegu przedsięwzięcia stypendialnego;
 • przedstawienia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie stypendialnej.

Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie stypendialnej, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres następnych 2 lat.

Uwaga
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 667 080 826.

Informacje pochodzą ze strony: trzemeszno.pl

Inne stypendia sportowe znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 667 080 826
sekretariat@trzemeszno.pl
trzemeszno.pl