Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Białegostoku

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku Biuro Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendia artystyczne Białegostoku

Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 30 listopada 2013 r. młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku (rocznych w 2014 r. i półrocznych w pierwszym półroczu 2014 r.).
Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
 1. dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, miejsca pracy przypadku bycia pracownikiem lub nazwa szkoły w przypadku uczęszczania do szkoły);
 2. program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;
 3. uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstoku;
 4. informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;
 5. wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,
 6. informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. kopię dyplomu ukończenia szkoły, potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki,
 2. dokumentację dotychczasowej działalności (synteza 20 stron formatu A4), np. filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, kopie dyplomów, recenzje,
 3. zdjęcie na papierze lub na nośniku elektronicznym,
 4. rekomendację podmiotu prowadzącego działalność w zakresie  kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego,
 5. wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.doc.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl (w dziale: „młodzi twórcy”, zakładka: „jak uzyskać stypendium”).

Zgłoszenia (z dopiskiem „stypendia”) należy kierować na adres:
Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Branickiego 9,
15-950 Białystok

lub składać w sekretariacie Biura Kultury, II piętro pok. 211, w terminie do 30 listopada 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (85) 869 63 66.

Informacja pochodzi ze strony www.stypendia-bialystok.pl


Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku Biuro Kultury
ul. Branickiego 9
15-950 Białystok
tel. (85) 869 63 66

www.stypendia-bialystok.pl