Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • naukowe78
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia – Akademia Młodych Serc

organizator:

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.07.2012

Stypendia – Akademia Młodych Serc

Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych państwowych wyższych uczelni, pochodzących głównie z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Termin składania wniosków:

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 31.07.2012r.

– studenci – 31.08.2012r.

Za kompletny wniosek uznaje się wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami. Kandydaci mogą załączyć dodatkowe dokumenty, które komisja może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stypendiach. Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Fundacji, rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami nie później niż w dniu upłynięcia terminu składania wniosków. Mile widziane jest osobiste złożenie dokumentów przez wnioskodawcę. Nie przyjmowane są wnioski nadesłane faksem lub e-mailem. Komisja poczyni starania, aby zawiadomić kandydatów o niekompletnych podaniach, o ile nadesłane zostały przed ostatecznym terminem składania wniosków. Po tym terminie niekompletne podania nie będą rozpatrywane. W przypadkach nie zawinionych przez kandydata, Komisja może rozpatrzyć wniosek nadesłany po terminie, o ile kandydat udowodni, że opóźnienie powstało nie z jego winy.

Stypendia  przyznawane są za szczególne osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku studenckim i lokalnym. Stypendystów wybiera komisja stypendialna powołana co roku przez Zarząd RFR „SERCE”. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jeden przedstawiciel RFR „SERCE”. Po przyznaniu stypendiów Komisja spisuje raport i przedstawia go do wiadomości publicznej. RFR „SERCE” ma prawo podać do wiadomości publicznej podstawowe dane osobowe stypendystów. Komisja działa na podstawie ustalonych kryteriów przyznając punktację poszczególnym kandydatom.

Dokumenty wymagane od wnioskodawców:

 • wniosek ( z załącznikami)
 • oświadczenie o dochodach gosp. Domowego
 • udokumentowane osiągnięcia.

Kryteria oceny :

 • Szczególne udokumentowane osiągnięcia  –  max. 40 pkt.

– udział w olimpiadach, konkursach, wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna, działalność na rzecz szkoły, wolontarystyczna, uczestnictwo w zespołach tanecznych, sportowych, teatralnych, akcjach charytatywnych.

 • Wyniki w nauce –  max. 40 pkt.

– średnia ocen z poprzedniego roku

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE     SZKOŁY WYŻSZE     PUNKTY
4,8 – 5,0                         4,0 – 4,3             10
5,1 – 5,2                         4,4 – 4,5             20
5,3 – 5,4                         4,6 – 4,7             30
POWYZEJ 5,5                    POWYŻEJ 4,8          40

 • Sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium –  max. 20 pkt.

– dochody rodzinne

DOCHÓD NA OSOBĘ NETTO PUNKTY
PONIŻEJ 700 ZŁ           20
701 – 800                   15
801 – 900                   10
901 – 1000                  5
POWYŻEJ 1000             0

Spośród wnioskodawców spełniających wymagania wybrane zostaną te, które oceniono najwyżej na podstawie punktacji opartej na w.w kryteriach oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Wyboru dokona niezależna Komisja Stypendialna. Po wyborze w terminie do 7 dni Fundacja powiadomi wytypowanych stypendystów oraz przedstawi wymagane dokumenty do podpisu i zatwierdzenia.

Procedury przekazywania środków:

 • Wypłata stypendiów może nastąpić wyłącznie po uprzednim spełnieni wymagań regulaminu oraz podpisaniu umów o stypendium z Zarządem Fundacji.
 • Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego- uczniowie (od września do czerwca), akademickiego – studenci (od października do czerwca)
 • Stypendium płatne jest w równych miesięcznych ratach zgodnie z umową podpisaną indywidualnie z każdym stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu programu stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjaserce.org/

Kontakt

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce
ul. Handlowa 3
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 005

fundacjaserce.org