Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypednium w zakresie nauk chemicznych

organizator:

Grupa Azoty S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2013

Stypednium w zakresie nauk chemicznych

Grupa Azoty S.A. aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej, poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi, kulturalnymi i sportowymi. Spółka, dostrzegając potencjał intelektualny młodzieży, zdecydowała w 2012 r. o uruchomieniu Programu Stypendialnego dla wybitnie zdolnej młodzieży z powiatu tarnowskiego.

W styczniu 2012 roku ogłoszona została pierwsza edycja Programu Stypendialnego, w ramach którego co roku najwybitniejszemu „młodemu chemikowi” przyznawane będzie stypendium w wysokości 6 300 zł. Obecnie trwa rekrutacja do drugiej edycji – wnioski można składać 30 października 2013 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Programu.

Grupa Azoty S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie i dąży do zrównoważonego rozwoju. Dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz równocześnie wspiera rozwój społeczności lokalnej, poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi, kulturalnymi i sportowymi.

Program Stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z terenu powiatu tarnowskiego. Kandydat do stypendium musi udokumentować osiągnięcia w nauce, szczególnie w zakresie chemii, jak i kierunkach związanych z głównym profilem działalności Grupy Azoty S.A. Stypendium przyznawane będzie na okres wielu lat – od ukończenia pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, aż do ukończenia studiów, jednakże nie dłużej niż do 26. roku życia. Stypendyści dwa razy w roku będą zobowiązani do udokumentowania aktualnych osiągnięć w nauce, a decyzja o utrzymaniu stypendium będzie podejmowana przez Kapitułę Stypendialną.

Warunki otrzymania stypendium

Kandydaci do stypendium muszą mieć ukończoną pierwszą klasę ponadgimnazjalną i odznaczać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, szczególnie z chemii. Ponadto powinni być posiadać osiągnięcia w tym zakresie np. być finalistami konkursów i olimpiad chemicznych. Istotnym warunkiem jest również gotowość podjęcia pracy przez stypendystę w jednej ze spółek Grupy Azoty, w przypadku otrzymania takiej oferty.  Decyzje odnośnie kwalifikacji stypendystów podejmowane będą przez specjalnie powołaną do tego Kapitułę Stypendialną. Stypendium może zostać przydzielone osobie, która spełnia następujące kryteria:
– jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej na terenie powiatu tarnowskiego, który w roku składania wniosku ukończył pierwszą klasę;
– posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie chemii lub innych kierunkach związanych z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A.;
– osiąga celujące lub bardzo dobre oceny z chemii oraz co najmniej dobre oceny z innych przedmiotów ścisłych (tj. fizyka, matematyka, informatyka oraz innych przedmiotów związanych z kierunkami działalności Grupy Azoty S.A.) oraz średnią wszystkich ocen za poprzedni rok co najmniej 4,5;
– jest finalistą konkursów i/lub olimpiad chemicznych i/lub konkursów chemicznych;
– angażuje się w realizację projektów związanych z chemią lub kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A.

Etapy kwalifikacji

Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych wniosków wraz z załącznikami.
Etap drugi: rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które zakwalifikują się do drugiego etapu.
Etap trzeci: w przypadku zakwalifikowania się do Programu Stypendialnego należy dwa razy w roku udokumentować fakt dalszego spełniania kryteriów określonych w §4 pkt. 20 niniejszego Regulaminu.
Etap czwarty:
po zakończeniu studiów Stypendysta otrzyma ofertę odbycia stażu, praktyki lub podjęcia pracy w Grupie Azoty.

Rekrutacja w roku szkolnym 2012/2013

Kandydaci do Programu Stypendialnego na rok szkolny 2012/2013 mogą składać dokumenty do 30 października 2013 roku. Szczegółowe informacje nt. procesu rekrutacji dostępne są w Regulaminie Programu. Uczniowie ubiegający się o przyznanie Stypendium muszą złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który stanowi załącznik do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć następujące  dokumenty:

1. Zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające, że kandydat jest jej uczniem,
2. Kopie świadectw szkolnych z ostatnich dwóch lat, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wystawiła świadectwa, bądź pracownika Grupy Azoty S.A.,
3. Pisemną opinię wychowawcy lub dyrektora szkoły na temat ucznia,
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Warunki utrzymania stypendium

Stypendyści Programu Stypendialnego Grupy Azoty S.A. zobowiązani są do nieustannego podnoszenia swojej wiedzy w zakresie chemii oraz kierunkach pokrewnych. Fakt spełniania warunków utrzymania stypendium będzie cyklicznie weryfikowany przez Kapitułę Stypendialną. Dwa razy w roku Stypendyści będą zobowiązani do udokumentowania aktualnych osiągnięć w nauce, a decyzja o utrzymaniu stypendium będzie podejmowana na podstawie sprawozdań . Warunki konieczne do utrzymania stypendium to:

 • Zaliczenie roku szkolnego lub akademickiego, w czasie którego przydzielane było Stypendium, nie później niż do 30 września każdego roku.
 • Kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej na terenie powiatu tarnowskiego lub studiów na kierunku związanym z chemią lub na takich kierunkach studiów, których zakres jest tożsamy z podstawową działalnością Grupy Azoty S.A. Preferowane są studia inżynieryjne.
 • Posiadanie udokumentowanych osiągnięć w dziedzinie chemii lub kierunkach związanych z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A. i/lub angażowanie się w realizację projektów związanych z chemią lub kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A. w okresie, w którym przydzielane było Stypendium,
 • Jeżeli Stypendysta uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej – osiąganie celującej lub bardzo dobrej oceny z chemii oraz co najmniej dobrej oceny z innych przedmiotów ścisłych (tj. fizyka, matematyka, informatyka oraz innych przedmiotów związanych z kierunkami działalności Grupy Azoty S.A.), jak również średniej ocen za rok szkolny na poziomie co najmniej 4,5,
 • Uplasowanie się w gronie finalistów konkursów i/lub olimpiad chemicznych (dotyczy uczniów szkół średnich),
 • Jeżeli Stypendysta uczęszcza do szkoły wyższej – osiąganie co najmniej dobrych wyników z przedmiotów chemicznych i innych przedmiotów ścisłych, związanych z podstawowym profilem działalności Grupy Azoty S.A., udział w konkursach i projektach chemicznych oraz średnia ocen za rok na poziomie co najmniej 4,0,
 • Składanie sprawozdań potwierdzających, że Stypendysta w dalszym ciągu spełnia warunki przyznania oraz utrzymania Stypendium. Sprawozdania składa się dwukrotnie w ciągu roku – na koniec lutego oraz czerwca – w roku, w którym przyznawane jest stypendium.

Informacje ze strony: www.grupaazoty.com.pl

Kontakt

Grupa Azoty S.A.
Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
tel. 14 637 37 37
kontakt@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com.pl