Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypednia szkolne 2011/2012 – Dzierzążnia

organizator:

Urząd Gminy Dzierzążnia

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypednia szkolne 2011/2012 – Dzierzążnia

W roku szkolnym 2011/2012 wnioski należy składać: w Urzędzie Gminy w Dzierzążni – Referat ds. Oświaty ( pok. nr 1), telefon 23 661 59 02 wew.45, w terminie do 15 września 2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2011 r.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego.
Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuj: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł. (art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Dzierzążnia.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych;
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dzierzążnia.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, jeżeli łączna kwota otrzymywanych stypendiów przekracza 1820,00 zł. (rocznie).
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
• rodziców niepełnoletniego ucznia;
• pełnoletniego ucznia;
• dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być przydzielone w formie:
1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników
i pomocy naukowych dla uczniów kwalifikowanych przy rozliczeniu stypendium.
2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie
i wysokość.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):
1. wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zawierającego opinię dyrektora   szkoły
2. zaświadczenia o dochodach tj.:
• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
• oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
• zaświadczenia lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
• zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
• wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika
o nieściągalności alimentów;
• odcinek renty/emerytury;
• oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wszystkich ubiegających się o stypendium prosi się o kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2010 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuję się dochód miesięczny w wysokości 207,- zł.

Informacje pochodzą ze strony www.dzierzaznia.pl

Kontakt

Urząd Gminy Dzierzążnia
.
09-164 Dzierzążnia Nr 28


www.dzierzaznia.pl