Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

organizator:

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.12.2017

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Obecnie trwa siódmy kon­kurs na sty­pendium twór­cze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (wyłącz­nie w kate­go­rii tek­sto­wej: repor­taż, cykl repor­taży, książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych netto rocznie.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem (z jego peł­nym tek­stem można się zapo­znać na stro­nie Fun­da­cji: www.fundacjaherodot.com.pl) Kon­kurs Sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 30. roku życia), tzn. dla tych, któ­rzy w chwili przy­zna­nia Sty­pen­dium, tj. 23 stycz­nia 2018, będą mieli mniej niż 31 lat.

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV (z poda­niem daty uro­dze­nia), dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają zre­ali­zo­wać dzięki stypendium.

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 8 grud­nia 2017 roku włącz­nie pocztą tra­dy­cyjną  na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Filip Sprin­ger, Mał­go­rzata Szejnert.

Wyniki Kon­kursu Sty­pen­dial­nego zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2018 roku, w jede­na­stą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjaherodot.com.pl

Kontakt

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot
ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2
02–074 War­sza­wa
tel. 00 48 601 889 959
kontakt@fundacjaherodot.com.pl
www.fundacjaherodot.com.pl