Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sty­pen­dia Mia­sta Łodzi 2012/2013

organizator:

Sekre­ta­riat Biura Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Miejsc Pracy Depar­ta­ment Stra­te­gii i Roz­w

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Sty­pen­dia Mia­sta Łodzi 2012/2013

Sty­pen­dia Mia­sta Łodzi

W dniu 24 sierp­nia 2011 r. Rada Miej­ska w Łodzi pod­jęła Uchwałę Nr XVIII/332/11 doty­czącą przy­zna­wa­nia przez Mia­sto Łódź sty­pen­diów nauko­wych stu­den­tom i dok­to­ran­tom łódzkich uczelni. Pro­gram sty­pen­dialny obo­wią­zuje na pod­sta­wie uchwały opu­bli­ko­wa­nej w Dzien­niku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Łódzkiego.

O przy­zna­nie sty­pen­diów mogą ubie­gać się:

 1. stu­denci I roku sta­cjo­nar­nych, jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich lub stu­diów pierw­szego stop­nia kształ­cący się w publicz­nej lub nie­pu­blicz­nej szkole wyż­szej z terenu Mia­sta Łodzi, któ­rzy posia­dają sta­tus fina­li­sty lub lau­re­ata ogól­no­pol­skiego etapu olim­piady przed­mio­to­wej;
 2. stu­denci I roku stu­diów dok­to­ranc­kich kształ­cący się w publicz­nej lub nie­pu­blicz­nej szkole wyż­szej z terenu Mia­sta Łodzi  ze szcze­gól­nymi osią­gnię­ciami w pracy nauko­wej.

Ter­miny skła­da­nia wnio­sków o sty­pen­dium naukowe Mia­sta Łodzi

Wnio­ski o sty­pen­dium naukowe Mia­sta Łodzi należy skła­dać do 15 paź­dzier­nika br. Wnio­sek w zamknię­tej koper­cie z dopi­skiem okre­śla­ją­cym rodzaj sty­pen­dium, należy zło­żyć w sekre­ta­ria­cie Biura Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Miejsc Pracy Urzędu Mia­sta Łodzi.

Kon­ty­nu­acja wypłaty sty­pen­dium w II seme­strze

Zgod­nie z § 7 ust 3 Regu­la­minu warun­kiem kon­ty­nu­owa­nia wypłat w dru­gim seme­strze roku aka­de­mic­kiego, na który zostało przy­znane sty­pen­dium, jest potwier­dze­nie speł­nie­nia warun­ków decy­du­ją­cych o jego przy­zna­niu, tj. dostar­cze­nie zaświad­cze­nia z dzie­ka­natu o zali­cze­niu I seme­stru i posia­da­niu sta­tusu stu­denta lub dok­to­ranta łódzkiej uczelni wyż­szej.

Miej­sce skła­da­nia wnio­sków o sty­pen­dium naukowe Mia­sta Łodzi

Sekre­ta­riat Biura Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Miejsc Pracy
Depar­ta­ment Stra­te­gii i Roz­woju
Urząd Mia­sta Łodzi
al. Poli­tech­niki 32 (I pię­tro)
93 – 590 Łódź

Pod­su­mo­wa­nie prac Komi­sji Sty­pen­dial­nej

Wyniki edy­cji I – listo­pad 2011 r.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje pod nume­rem tele­fonu +48 42 638 58 67 lub adre­sem e-mail: p.fabjanowski@uml.lodz.pl.

Informacje pochodzą ze strony mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Sekre­ta­riat Biura Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Miejsc Pracy Depar­ta­ment Stra­te­gii i Roz­w
Poli­tech­niki 32
93-590 Łódź
tel. 42 638 58 67
p.fabjanowski@uml.lodz.pl
mlodziwlodzi.pl