Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Kierując się przesłankami społecznymi, z których najważniejszą jest wspomaganie zainteresowań młodych ludzi w kierunku działań twórczych i kreatywnych, Marszałek Województwa Lubelskiego utworzył specjalne fundusze stypendialne.

Przyznawanie stypendiów fundowanych ze środków finansowych budżetu województwa lubelskiego oraz dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych sprawia, iż możliwe jest promowanie kapitału intelektualnego Lubelszczyzny poprzez pomoc materialną skierowaną do uzdolnionej młodzieży.

Zmianie uległy dotychczasowe zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem i spełniająca łącznie poniższe kryteria:

 • zamieszkuje w województwie lubelskim;
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
 • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium, a w przypadku studentów uczelni zagranicznych uzyskała odpowiednio wysokie osiągnięcia w nauce, mogące znacząco przyczynić się do rozwoju regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych poniżej.
 • złożyła wniosek o przyznanie stypendium.

Rodzaje działalności oraz zakres wartości punktowych za poszczególne osiągnięcia przedstawia się następująco:
1) praca w kole/towarzystwie naukowym/organizacji o charakterze naukowym zarejestrowanym w uczelni macierzystej – od 1 do 3 punktów;
2) działalność popularnonaukowa, w tym organizacja lub współorganizacja imprez popularnonaukowych, czynny udział w upowszechnianiu wiedzy – od 1 do 2 punktów;
3) praca naukowo-badawcza (program, grant, projekt), z wyłączeniem badań prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej tj.: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej – od 2 do 3 punktów;
4) odbyte studia w ramach stypendium zagranicznego lub/i programów międzyuczelnianych – 3 punkty;
5) studia równoległe na dodatkowym kierunku – od 2 do 3 punktów;
6) studia międzyobszarowe – 1 pkt;
7) publikacje naukowe – od 2 do 4 punktów;
8) czynny udział w konferencji naukowej, seminarium naukowym poprzez wygłoszenie referatu, wykładu, komunikatu, prezentacji, wystąpienie z posterem– od 1 do 3 punktów;
9) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków –  od 4 do 8 punktów;
10) osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne lub sportowe – od 1 do 3 punktów;
11) działalność/świadczenia w wolontariacie – od 1 do 3 punktów.

Wnioski o stypendium można składać w terminie 14-31 stycznia osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Maksymalną miesięczną wysokość stypendium określa się na kwotę 300 zł brutto. Stypendium przyznaje się na okres do 9 miesięcy.
O stypendium nie może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są w terminie do 31 marca każdego roku.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 44 16 600
info@lubelskie.pl

Dokumenty

do pobrania