Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studenckie stypendia socjalne w Gminie Kleszczów

organizator:

Gmina Kleszczów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 12.11.2018

Studenckie stypendia socjalne w Gminie Kleszczów

Do 12 listopada br. osoby studiujące mogą składać wnioski o przyznanie gminnego stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2018/2019. Do otrzymania stypendium socjalnego uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Do złożenia wniosku o stypendium socjalne są uprawnieni studenci, którzy:

 • nie ukończyli 26 roku życia,
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 • przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim,
 • nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę,
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.). Dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
  Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 674 zł netto.

Wymagane dokumenty: 1) wniosek o przyznanie stypendium, 2) oświadczenie o nieosiąganiu dochodów, 3) informacje osobowe, 4) zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), 5) zaświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych posiadanych gruntów rolnych przez wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub nakaz płatniczy, 6) decyzje o wysokości alimentów, rent, emerytur, 7) zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim, wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej, potwierdzające dane wnioskodawcy, 8) ksero orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, poświadczona za zgodność z oryginałem (dotyczy osób niepełnosprawnych).

Stypendium socjalne może być przyznane również niepracującym studentom z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia,
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów co najmniej 1 rok,
 • przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim,
 • nie osiągają stałych, miesięcznych dochodów z tytułu umowy o pracę,
 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku studentów niepełnosprawnych nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. W związku z tym nie muszą oni składać dokumentów wymienionych w pkt. 4,5 i 6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczowie: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, tel. 44/ 731-66-25, pokój nr 5.

Podstawa prawna: uchwała nr XIV/459/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów; zarządzenie nr 120.73.2018 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla studentów.

Informacje pochodzą ze strony www.kleszczow.pl

Kontakt

Gmina Kleszczów Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 66 25
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl