Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sprawny Uczeń 2014/2015 – stypendia dla niepełnosprawnych z woj. dolnośląskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2014

Sprawny Uczeń 2014/2015 – stypendia dla niepełnosprawnych z woj. dolnośląskiego

Rusza kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2014/2015.
 • W roku 2014 przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2014-2015 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych (klasy 1-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) mieszkańcom Dolnego Śląska.
Dla kogo:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki otrzymania stypendium:

 • trzeba posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze na dzień złożenia wniosku i podpisania umowy,
 • pobierać naukę w szkole podstawowej w klasach 1-6, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych,
 • mieszkać na obszarze województwa dolnośląskiego,
 • pochodzić z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł,
 • złożyć wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń” w wyznaczonym terminie,
 • prawidłowo rozliczyć umowę zawartą w ramach wcześniejszej edycji programu „Sprawny uczeń” – dotyczy osób korzystających ze wsparcia w latach poprzednich.
Gdzie składać wniosek:
Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (nie uwzględnia się wniosku wysłanego faxem lub elektronicznie) na adres:
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław,
pok. nr 208, I piętro
DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO
Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem: nazwa i adres Wnioskodawcy z dopiskiem Wniosek o przyznanie stypendium „Sprawny uczeń”.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka (NIE)PEŁNOSPRAWNI.
Załączniki:
1) kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub instancje odwoławcze;
2) oświadczenie o dochodzie Wnioskodawcy, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia. W przypadkach budzących wątpliwości Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów;
3) kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia;
4) orzeczenie sądowe o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym ucznia – w przypadku gdy dotyczy.
Termin:

1 kwietnia 2014 – 30 czerwca 2014 roku
Informacje pochodzą ze strony: www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl