Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci64
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Siechnice – stypendia naukowe, artystyczne i sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2021

Siechnice – stypendia naukowe, artystyczne i sportowe

Z dniem 12 maja 2021 r. weszła w życie Uchwała nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice (Dz. Urz. Woj. 2021.2079), która wprowadza zmiany dotychczas obowiązujące.
Najistotniejszą zmianą jest nowy termin składania wniosków – do 15 lipca 2021 r. Rodzic/ Opiekun prawny składa wniosek o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego lub sportowego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 • określone w § 9 ust.2.osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach;
 • średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 • określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), muzyka i śpiew, teatr i film;
 • średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia spełnili jedno z poniższych kryteriów:

 • w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X
  w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;
 • w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;
 • zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;
 • uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, dołączając:

w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:

 1. kserokopię nie więcej niż pięciu dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 2. kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu
z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1 wcześniej wymienionej Uchwały, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie.

w przypadku stypendium sportowego:

 1. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;
 2. kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

 1. zaświadczenie związku lub klubu sportowego;
 2. zaświadczenie związku lub klubu sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b w/w uchwały;
 3. zaświadczenie związku o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Uchwałą i składanie wniosków na właściwych formularzach.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

telefonicznie: 71/78 60 995 lub 512 286 703
elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Informacje pochodzą ze strony: siechnice.gmina.pl
Jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie na naszą stronę.

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach
ul. Kolejowa 4a
55-011 Siechnice
tel. 71 78 60 995
we@umsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl