Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe24
 • sportowe5
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Siechnice – stypendium naukowe, artystyczne i sportowe 2022

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2022

Siechnice – stypendium naukowe, artystyczne i sportowe 2022

Uwzględniając wypracowane wnioski i uwagi Komisji Stypendialnych poprzednich edycji zostały doprecyzowane zagadnienia związane m.in. z włączeniem tańca do osiągnięć artystycznych określonych w §9 ust. 2 uchwały oraz dołączeniem do wniosku o stypendium naukowe lub artystyczne kserokopii nie więcej niż trzech dokumentów potwierdzających te osiągnięcia uzyskane za dany rok szkolny potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę. Zmianie uległ także wniosek o przyznanie stypendium.

Zmiany zawarte są w uchwale nr LI/475/22 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 31.03.2022 r. zmieniającej uchwałę nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1. określone w § 9 ust.2. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1. określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), taniec, muzyka i śpiew, teatr i film;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia:

 • spełnili jedno z poniższych kryteriów:

a) w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZ, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

b) w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZS, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

c) zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;

 • uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie do 15 lipca 2022 r. , dołączając:

 1. w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:
  kserokopię nie więcej niż trzech dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 2. kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie, posiadające te same dane co dyplom.

w przypadku stypendium sportowego:

 1. zaświadczenia, potwierdzające nie więcej niż trzy osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;
 2. kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

 1. zaświadczenie związku sportowego;
 2. zaświadczenie związku sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b uchwały;
 3. zaświadczenie związku sportowego o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

Uwaga!

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z uchwałą i składanie wniosków na właściwych formularzach.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

telefonicznie: 71/78 60 995 lub 512 286 703
elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Informacje pochodzą ze strony: siechnice.gmina.pl
Jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie na naszą stronę.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach
ul. Kolejowa 4a
55-011 Siechnice
tel. 71 78 60 995, 512 286 703
we@umsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl