Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • socjalne9
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rzeczowe stypendium artystyczne – pracownia do pracy twórczej

organizator:

Spółka Rewitalizacja w Radomiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 21.04.2017

Rzeczowe stypendium artystyczne – pracownia do pracy twórczej

Spółka Rewitalizacja w Radomiu zaprasza do składania wniosków twórców w różnych dziedzinach sztuki (np. malarstwo, muzyka, literatura, rzeźba i innych).

W ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania – Kamienicy Artystycznej położonej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa ustanawia się stypendia rzeczowe nieodpłatnego użyczenia na okres do 3 lat pracowni do pracy twórczej w Kamienicy Artystycznej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7.

Twórcy mieszkający i tworzący w Radomiu (przez większość czasu – zastrzeżenie to nie wyklucza wyjazdów w poszukiwaniu inspiracji do pracy) w różnych dziedzinach sztuki (m.in. sztuki plastyczne, muzyka, literatura) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium. Stypendium jest przyznawane na wniosek zainteresowanego twórcy.

Stypendium ma charakter okresowy (do 3 lat) i indywidualny, jest przyznawane indywidualnym twórcom posiadającym już dorobek artystyczny, który można przedstawić w formie zbioru prac/publikacji/nagrań.

Celem stypendium jest zapewnienie warunków do pracy twórczej. Stypendium przyznawane będzie na określony projekt artystyczny, zdefiniowany i opisany przez twórcę ubiegającego się o jego przyznanie.

Warunki korzystania ze stypendium rzeczowego określone będą w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy stypendystą a „Rewitalizacja” Sp. z o.o.

Informacje o przyznanych stypendiach zostaną podane do publicznej wiadomości.

Wniosek o przyznanie stypendium składa wnioskodawca zgodnie z wytycznymi podanego poniżej formularza.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium artystycznego:
1. Krótkie podanie o stypendium.
2. Dane osobowe (data i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, miejsce pracy, stanowisko, wykształcenie – w załączeniu kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej) wraz z klauzulą Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru wniosków do przyznania rzeczowego stypendium artystycznego – pracownia do pracy twórczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn. zm.).
3. Informacja o uprawianej dziedzinie sztuki.
4. Życiorys i dorobek artystyczny (wystawy, nagrody, publikacje z podaniem objętości, koncerty,
nagrania, itp.).
5. Dwa listy polecające od osób, które posiadają wiedzę, pozwalającą na ocenę osiągnięć i predyspozycji w uprawianej dziedzinie sztuki.
6. Program i harmonogram pracy (zamierzeń twórczych) podczas pobierania stypendium, opis celu, któremu ma służyć stypendium, charakterystyka, termin realizacji przedsięwzięcia i opis dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej.
7. Dokumentację, np. katalogi wystaw indywidualnych (z katalogów zbiorowych jedynie kolorowe kopie stron artysty), nagrania, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych prac, itp.; dokumentacja może zawierać maksymalnie 20 stron przykładów twórczości artystycznej z ostatniego okresu.
8. Przyznane do tej pory stypendia (rodzaj, rok).
9. Oświadczenie wnioskodawcy, że przedstawione informacje są prawdziwe, jak również prace i dzieła są jego autorstwa.
10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) powinny być dostarczone przez wnioskodawcę do siedziby Spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o., Radom, ul. Mała 3, w zamkniętej kopercie/teczce z dopiskiem „Stypendium twórcze”, w terminie do 21 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00.

W sprawie bieżących kosztów utrzymania pracowni osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium mogą kontaktować się pod nr telefonu 48/383 08 56 lub 601 611 650.

Informacje pochodzą ze strony www.cms.rewitalizacja-radom.pl

Kontakt

Spółka Rewitalizacja w Radomiu
ul. Mała 3
Radom
tel. 48 383 08 56 lub 601 611 650

www.cms.rewitalizacja-radom.pl