Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny Program Stypendialny- Małopolska

organizator:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 05.11.2016

Regionalny Program Stypendialny- Małopolska

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny”.
Dokumenty związane z naborem można wnosić:

 1. osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
 •  Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
 • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
 • Tarnowie przy Nowy Świat 30, pokój 2-73.

2. pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków.
Podstawą udziału w naborze jest złożenie Wniosku o przyznanie stypendium. Do Wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Części V pole A. pkt 1, 2 i 7 Wniosku o przyznanie stypendium. Indywidualny Plan Rozwoju oraz oświadczenia należy przedłożyć w oryginale, pozostałe załączniki, mogą zostać przedłożone w oryginale, odpisie, wyciągu lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizatora oraz we załącznikach poniżej.

Informacji w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

 • Krakowie, os. Teatralne 4a, pod numerami tel. 12 61 60 722; 12 61 60 725; 12 61 60 726; 12 61 60 727; 12 61 60 728;
 • Nowym Sączu, pod numerem tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973;
 • Tarnowie, pod numerem tel. 14 68 88 810.
 • adres e-mail: stypendiaRPS@umwm.pl

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl.

Wsparcie stypendialne jest skierowane do uczniów, ze szkół z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego, spełniających następujące warunki:

 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla
 • gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja stypendialna oceni wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

 • ww. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks.10 pkt.,
 • ww. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks.25 pkt.,
 • wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) – maks.15 pkt.

Dodatkowe punkty doliczane będą za:

 • szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks.30 pkt.,
 • stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt.,
 • trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks.10 pkt.,
 • dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych to 400 zł brutto, gimnazjów – 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych osoby, która otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017, prowadzony jest w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów, potrwa 30 dni od rozpoczęcia w pierwszym tygodniu października 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.malopolska.pl

Kontakt

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
tel. 12 61 60 722;
stypendiaRPS@umwm.pl
www.mcp.malopolska.pl

Dokumenty

do pobrania