Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny Program Stypendialny – Małopolska

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 26.10.2017

Regionalny Program Stypendialny – Małopolska

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Powyższy cel realizowany jest poprzez udzielenie wsparcia stypendialnego w formie finansowej.

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami szkół zlokalizowanych na jego obszarze.

Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:

1). ogólne lub
2). zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:
a). w przypadku uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej: 400,00 zł brutto,
b). w przypadku uczniów klas 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 500,00 zł brutto,
c). w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych: 600,00 zł brutto.
Wsparcie stypendialne przyznawane jest na rok szkolny.
Wsparcie stypendialne nie podlega waloryzacji.

 1. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca, składa wniosek zawierający dane wyszczególnione we wzorze, który został zamieszczony poniżej.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2016/2017 lub zaświadczenie o średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
 3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty, do wniosku należy dołączyć:
  kopię zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
  -kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym),
  -kopię zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć,
  -kopię decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, gdy sprawa o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nieudowodnienia okoliczności, na którą Wnioskodawca się powołuje,
  -oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
  -kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.
 4. Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia innych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o ile udowadniają okoliczność, na którą Wnioskodawca się powołuje, a przedstawienie kopii lub oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej, jest utrudnione bądź niemożliwe.
 5. W przypadku uzasadnionych, okolicznościami sprawy, wątpliwości co do spełnienia deklarowanego kryterium, Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dalszych dokumentów poświadczających okoliczność, na którą się powołuje.
 6. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości poświadczenia za zgodność z oryginałem ww. kopii, Wnioskodawca uprawniony jest do przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu.

Na etapie wnioskowania zakres wymaganych danych określają poniższe wzory formularzy (do pobrania):
– wzór wniosku o przyznanie stypendium (.doc, .pdf),
– wzór oświadczenia o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (.doc, .pdf),
– wzór oświadczenia o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej (.doc, .pdf).

Stypendysta przed zawarciem umowy stypendialnej (do wglądu wzór umowy) zobowiązany jest do złożenia dokumentów zawierających dane, które zostały określone we:
wzorze Indywidualnego Planu Rozwoju (.doc, .pdf),
wzorze oświadczenia o rachunku bankowym (.doc, .pdf).

Z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Stypendysta w terminie do 31 sierpnia 2018 r. składa sprawozdanie, którego zakres określa wzór (.doc, .pdf).

Mając na względzie zachowanie w poufności danych osobowych Wnioskodawców rekomenduje się zachowywanie przez Wnioskodawców przy sporządzaniu i wnoszeniu wniosków o przyznanie stypendium następujących wymogów:

 • wszystkie strony wniosku o przyznanie stypendium oraz oświadczenia, zaświadczenia oraz dokumenty/kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe rozpięcie,
 • ewentualne poprawki na wniosku o przyznanie stypendium lub oświadczeniach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami/parafami osób uprawnionych,
 • wniosek o przyznanie stypendium powinien być składany za pismem przewodnim (do pobrania wzór pisma .doc, .pdf) w zaklejonej kopercie lub innym opakowaniu uniemożliwiającym utratę integralności dokumentów bądź przypadkowy wgląd do dokumentacji. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić adnotację „Regionalny Program Stypendialny – wniosek o przyznanie stypendium”.Niedochowanie powyższych wymogów nie rodzi negatywnych konsekwencji dla Wnioskodawców.

Dokumenty należy składać w terminie od 27 września do 26 października 2017 r.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

 • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
 • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
 • Tarnowie przy Nowy Świat 30, pokój 2-73.
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:
Krakowie: tel. 12 61 60 714, 12 61 60 738, 12 61 60 753,
Nowym Sączu: tel. 12 (kierunkowy jak do Krakowa) 61 60 973,
Tarnowie: tel. 14 68 88 810
i pod adresem e-mail: stypendiaRPS@umwm.pl.

Szczegółowe wskazówki jak wypełnić wniosek można odnaleźć w Przewodniku Wnioskodawcy.
IX. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny.

Informacje pochodzą ze strony www.malopolska.pl

LINKI:
Dokumenty

Kontakt

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
os. Teatralne 4a
31 - 945 Kraków

stypendiaRPS@umwm.pl
www.malopolska.pl

Dokumenty

do pobrania