Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. mazowieckiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 06.07.2012

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. mazowieckiego

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów niezbędnymi przy wnioskowaniu o przyznanie stypendium jest zamieszczony w zakładce niżej. Zamieszczone wzory mają charakter wyłącznie informacyjny.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie nie więcej niż 418 stypendiów na cele edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych.

Rejestracja Wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna w dniach 29 czerwca 2012r.-6 lipca 2012r.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. w roku szkolnym 2011/2012 otrzymali promocję do następnej klasy (otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum);
2. w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponagimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
3. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1008 zł lub 1166 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
4. nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2012/2013 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

Dodatkowo uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełnić co najmniej jeden z warunków zgodnie z §4 ust.2 Regulaminu.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu przez Wnioskodawcę wydruku uprzednio zarejestrowanego na portalu informatycznym Wniosku wraz z niżej wskazanymi dokumentami, które stanowią jego integralną część:
1. dwa jednobrzmiące egzemplarze Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
3. oświadczenie uczestnika projektu;
4. trzy jednobrzmiące egzemplarze umowy stypendialnej;
5. potwierdzone za zgodność z oryginałem wymienione we Wniosku kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe ucznia, dochód rodziny ucznia, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w rodzinie, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

Informacje pochodzą ze strony www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa


www.oeiizk.waw.pl