Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. mazowieckiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 06.07.2012

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woj. mazowieckiego

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów niezbędnymi przy wnioskowaniu o przyznanie stypendium jest zamieszczony w zakładce niżej. Zamieszczone wzory mają charakter wyłącznie informacyjny.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie nie więcej niż 418 stypendiów na cele edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych.

Rejestracja Wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna w dniach 29 czerwca 2012r.-6 lipca 2012r.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. w roku szkolnym 2011/2012 otrzymali promocję do następnej klasy (otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum);
2. w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponagimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
3. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1008 zł lub 1166 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
4. nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2012/2013 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

Dodatkowo uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełnić co najmniej jeden z warunków zgodnie z §4 ust.2 Regulaminu.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu przez Wnioskodawcę wydruku uprzednio zarejestrowanego na portalu informatycznym Wniosku wraz z niżej wskazanymi dokumentami, które stanowią jego integralną część:
1. dwa jednobrzmiące egzemplarze Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
3. oświadczenie uczestnika projektu;
4. trzy jednobrzmiące egzemplarze umowy stypendialnej;
5. potwierdzone za zgodność z oryginałem wymienione we Wniosku kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe ucznia, dochód rodziny ucznia, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w rodzinie, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

Informacje pochodzą ze strony www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa


www.oeiizk.waw.pl