Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – stypendia dla uczniów szkół zawodowych 2019

organizator:

Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – stypendia dla uczniów szkół zawodowych 2019

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Cel szczegółowy PI RPO:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Cel projektu:

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, poprzez wsparcie stypendialne w okresie do 31 października 2023 roku.

Planowane efekty:

Poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, zapewnienie wysokiego standardu kształcenia zawodowego, zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów, poprawa możliwości rozwoju kształcenia zawodowego uczniów regionu.

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły Branżowej II stopnia;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi Regulaminie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w Regulaminie oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:

 • I poziom – 10% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą punktów;
 • II poziom – kolejne 20% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z kolejno najwyższą liczbą punktów;
 • III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Wnioski należy składać w wersji papierowej (wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o wymagane podpisy) w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

Wnioski należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

Wnioski mogą być również składane osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Pełna dokumentacja znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: edukacja.kujawsko-pomorskie.pl

Zajrzyjcie do bazy stypendiów krajowych! Jeśli chcecie znać aktualne nabory stypendialne, zobaczcie także nasze kalendarium stypendialne.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 666 383 607
edukacja@kujawsko-pomorskie.pl
edukacja.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania