Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe83
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Prymus Opolszczyzny – Nagroda Marszałka Woj. Opolskiego dla uczniów i studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 05.07.2012

Prymus Opolszczyzny – Nagroda Marszałka Woj. Opolskiego dla uczniów i studentów

1.  Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” przyznawana jest uczniom i studentom osiągającym najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach etc.
2. Nagroda Marszałka Województwa „Prymus Opolszczyzny” przyznawana jest osobom uczącym się lub studiującym na terenie województwa opolskiego:
1. uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
2. uczniom publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych,
3. uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych,
4. studentom państwowych i niepaństwowych uczelni.
3. Zarząd Województwa Opolskiego za rok szkolny/ akademicki przyznaje  do 40 nagród „Prymus Opolszczyzny” – po 10 w każdej wyżej wymienionej kategorii.
4. Nagroda przyznawana jest kandydatom spełniającym łącznie poniższe kryteria:
1. uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych – ze średnią ocen w danym roku szkolnym minimum 4,8, zwycięzcom olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów obejmujących swoim zasięgiem całe województwo lub uzyskującym tytuł laureata szczebla ponadwojewódzkiego, zajmującym miejsca od 1 do 6,
2. uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych – ze średnią ocen w danym roku szkolnym minimum 4,8, zwycięzcom olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów na szczeblu ponadwojewódzkim lub uzyskującym tytuł laureata szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego, zajmującym miejsca od 1 do 6,
3. studentom publicznych i niepublicznych uczelni – ze średnią ocen w danym roku szkolnym minimum 4,7, zwycięzcom lub uzyskującym tytuł laureata olimpiad, konkursów, turniejów oraz przeglądów ogólnopolskich i międzynarodowych lub innych form oceny osiągnięć , zajmującym miejsca od 1 do 6.
5. W przypadku kiedy organizator olimpiady, konkursu, turnieju, przeglądu nie określa zdobytych przez uczestników miejsc, wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia oświadczenia organizatora olimpiady lub dyrektora szkoły, zawierającego informacje o tym fakcie.
6. W przypadku olimpiad i konkursów na szczeblu wojewódzkim, o nagrodę mogą się ubiegać ich zwycięzcy i laureaci, jeżeli olimpiada lub konkurs przebiegała co najmniej w dwóch etapach.
1. W każdej edycji nagrody Prymus Opolszczyzny, Zarząd Województwa może przyznać 3 nagrody specjalne w wysokości do 3 000,- zł każda, kandydatom zgłoszonym do nagrody- laureatom olimpiad i konkursów na szczeblu międzynarodowym, którzy uzyskali najwyższe miejsca, uwzględniając zasięg olimpiady/konkursu, w oparciu o złożone dokumenty potwierdzające osiągnięcia, w tym rekomendacje instytucji wnioskującej.
7. W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów, w których rywalizacja jest zespołowa, nagroda może być przyznana jeżeli złożony wniosek dotyczy drużyny, zespołu.
8. Nagrody nie obejmują uczniów – sportowców, którzy kwalifikują się do uzyskania stypendium sportowego przyznawanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, zgodnie z Uchwałą nr III/50//2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.
9. (Skreślony)
10. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz w danym cyklu kształcenia.
11. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać następujące podmioty:
1. szkoły i placówki oświatowe,
2. uczelnie,
3. osoby fizyczne,
4. sami zainteresowani.
12. Wniosek o przyznanie nagrody należy składać na druku, stanowiącym załącznik do regulaminu, który musi zawierać:
1. dane osobowe kandydata,
2. średnią ocen kandydata za rok szkolny/ akademickim, w którym składany jest wniosek,
3. informacje o osiągnięciach kandydata w roku szkolnym/ akademickim, w którym składany jest wniosek,
4. kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentujących spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 4,
5. potwierdzenie przez dyrektora szkoły, lub organizatora, że kandydat nie podlega kryteriom, wymienionym w pkt. 8,
6. zgodę kandydata/rodzica/opiekuna na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.
13. (Skreślony)
14. Wniosek niespełniający warunków określonych w pkt. 12 zostaje odrzucony z przyczyn formalnych.
15. Wnioski należy składać w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, w terminie: do 5 lipca (w przypadku gdy 5 lipca jest dniem wolnym od pracy, termin upływa w pierwszym dniu roboczym po nim). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.
16. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję kwalifikacyjną oraz ustala zasady i tryb jej działania.
17. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego.
18. Środki finansowe na realizację zadania zabezpiecza się w budżecie Województwa Opolskiego.
19. Czynności organizacyjne, weryfikację wniosków oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych niniejszym regulaminem, wykonuje Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
20. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” wręczane są w październiku na dorocznym Regionalnym Święcie Edukacji.

Informacje pochodzą ze strony opolskie.pl i www.kuratorium.opole.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
Opole