Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców

organizator:

Biuro Uznawalności Wyksztalcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2015

Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.
Zainicjowany w roku2003 «Program Stypendialny dla Młodych Naukowców» adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2015/16 zostanie zrealizowana XIII edycja Programu.
Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.
Stypendia są przyznawane na realizację indywidualnych staży naukowych.
Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.
Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2016 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Może to nastąpić jedynie w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dobrą oraz udziału w programach naukowych odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2016 r.
Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2015 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.
W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2015 r. dodatkowym, intensywnym Kursem Językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.
Realizacja stażu (studiów), już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2015 r. i zakończy się 30 czerwca 2016 r.
Wysokość stypendium wynosi 1350 złotych. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać poczta (z dopiskiem na kopercie «Program Stypendialny dla Młodych Naukowców») do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP oraz przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2015 r.
Właściwe konsulaty RP osobom, które otrzymały stypendium będą przyznawać wizy do 31 lipca 2016 r.
WYMAGANIA OGÓLNE
 • Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obrony pracy bakalarskiej, dyplomowej, lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarzadzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.
 • Wiek kandydatów – do 35 lat.
 • Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu XIX-XX w.
 • Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).
W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nieznających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2015 r. (zob. 1-7).
WYMAGANE DOKUMENTY
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami licencjackimi (minimum) oraz poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej.
 • Kwestionariusz kandydata (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl).
 • Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim lub angielskim).
 • Projekt pracy badawczej (w języku polskim lub angielskim).
 • Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią.
 • Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
 • Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego.
Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.
Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2015 r.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
I etap obejmuje kwalifikacji, przeprowadzona w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 1 kwietnia 2015 r.
II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne w okresie 1 maja-15 czerwca 2015 r. (szczegółowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu I etapu).
Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne odbywaj a się:
 • dla obywateli Federacji Rosyjskiej – w Ambasadzie RP w Moskwie
 • dla obywateli Ukrainy – w Ambasadzie RP w Kijowie,
 • dla obywateli Białorusi – w Ambasadzie RP w Mińsku,
 • dla obywateli krajów Zakaukazia – w Ambasadach w Tbilisi, Erewaniu i Baku,
 • dla obywateli krajów Azji Środkowej – w 1–2 placówkach regionu.
O szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez placówki dyplomatyczne RP.
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP w terminie ok. 10 Iipca 2015r.
O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW – koordynatora Programu, najpóźniej do 1 sierpnia 2015 r.
Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 190, poz. 1406).
Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wyksztalcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
Studium Europy Wschodniej zapewnia koordynację akademicka podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.
Uczelnie, na które skierowano stypendystów wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.
Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w swoim kraju, bądź w Polsce (jej koszt wynosi około 45 PLN miesięcznie).
Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
Do obowiązków stypendysty należy:
 • ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu pobytu.
 • ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej.
 • ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy dyplomowej), wygłaszanych w styczniu i maju 2016 r.
 • odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyka pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajĘĆ metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty.
 • udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 1 semestr i zaliczenie tych zajęć.
 • stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji.
 • przygotowanie pracy dyplomowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim.
 • obrona (prezentacja w ramach seminarium) pracy dyplomowej najpóźniej do 20 czerwca 2016 r.
W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź tez ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane.
Wręczenie dyplomów ukończenia «Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców» odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2016 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dążyć będzie do tego, aby umożliwiać lub wspomagać wzajemne kontakty i spotkania Absolwentów «Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców».
Informacje pochodzą ze strony:

Kontakt

Biuro Uznawalności Wyksztalcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.
.

stypendia.studium@uw.edu.pl