Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program „Stypendium Młodego Zawodowca”

organizator:

Urząd Miasta Krosno

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2016

Program „Stypendium Młodego Zawodowca”

Uczniowie krośnieńskich szkół mogą korzystać z jednego z najlepszych w Polsce motywacyjnego Programu Stypendialnego – w ramach tego programu uczeń może ubiegać się m.im. o stypendium Prezydenta Miasta Krosna dla najlepszych uczniów w zawodzie o nazwie „Stypendium Młodego Zawodowca” – dla uczniów krośnieńskich techników lub zasadniczych szkół zawodowych.

Kryteria niezbędne do ubiegania się o „Stypendium Młodego Zawodowca”:

W roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, kandydat spełnił łącznie poniższe kryteria oraz odpowiednio dla poszczególnych klas:

 • uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
 • nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
 • wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na świadectwie szkolnym.

dla uczniów klas pierwszych:

 • w klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego,
 • z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych uzyskał wyniki nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka.

dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych:

a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:

 • średnią ocen nie niższą niż 5,0 z dwóch wybranych przedmiotów zawodowych,
 • średnią ocen nie niższą niż 5,0 z zajęć praktycznych oraz obowiązkowej praktyki zawodowej – o ile dotyczy
 • średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech wybranych przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki,

b) zaliczył przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie na poziomie nie niższym niż średnia krajowa.

Jednocześnie organizatorzy informują, iż prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:

 • rodzic/prawny opiekun ucznia,
 • pełnoletni uczeń
 • wychowawca klasy,
 • przewodniczący samorządu uczniowskiego,
 • dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje,
 • pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne.

Stypendia na rok szkolny 2016/2017 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2015/2016.
Wnioski wraz z kompletem załączników składa się w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza kandydat, w terminie od 1 do 10 września br.

Informacje pochodzą ze strony: www.krosnocity.pl

 

Kontakt

Urząd Miasta Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
Tel.: 13 436 75 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl