Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne47
 • naukowe114
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Transfer Multisort Elektronik

organizator:

Transfer Multisort Elektronik

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2012

Program stypendialny Transfer Multisort Elektronik

Regulamin Programu Stypendialnego 2011/2012:

1. W roku akademickim 2011/2012 firma Transfer Multisort Elektronik z siedzibą w Łodzi, ul. Ustronna 41 (zwana dalej TME) będzie sponsorować trzy wybrane projekty prac magisterskich.
2. Firma TME dokona wyboru prac spośród wszystkich nadesłanych projektów spełniających kryteria zawarte w niniejszym regulaminie.
3. Tematyka prac magisterskich musi dotyczyć elektroniki lub elektrotechniki i obejmować, poza częścią teoretyczną, również wykonanie praktyczne. Wykonaniem praktycznym organizatorzy nazywają rzeczywistą konstrukcję urządzenia, a nie tylko jej opracowanie teoretyczne. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace polegające wyłącznie na stworzeniu np.: oprogramowania.
4. Projekty prac magisterskich należy nadsyłać do firmy w terminie do 15 stycznia 2012 roku drogą elektroniczną na adres stypendia@tme.pl. Wśród przesłanych dokumentów muszą znajdować się:

 • opis projektu, przedstawiający zwięźle temat pracy wraz z opisem części praktycznej – opis ten nie powinien przekraczać trzech stron A4;
 • rekomendacja promotora lub opiekuna pracy dotycząca projektu;
 • dokument potwierdzający udział magistranta (magistrantów) w opisywanym projekcie, wraz z pełnymi danymi Uczelni i Katedry, podpisany przez Szefa Katedry, pod którą student podlega.

5. Firma TME dokona wyboru trzech spośród nadesłanych projektów prac i poinformuje o tym ich autorów, promotorów i/lub opiekunów oraz uczelnie drogą elektroniczną do 20 lutego 2012 roku. Lista wybranych projektów zostanie również opublikowana na stronie internetowej www.tme.pl.
6. Firma TME zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagrodzonych prac.
7. Studenci, których prace zostały wybrane do przyznania stypendium, zobowiązani są do przysłania oryginałów dokumentów, o których jest mowa w punktach 4b i 4c w terminie do 19 marca 2012 roku. Nie dotrzymanie tego terminu powoduje wykluczenie studenta z grona stypendystów. Dokumenty należy przesłać na adres firmy Transfer Multisort Elektronik, ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, z dopiskiem „Program Stypendialny”.
8. Firma TME zastrzega sobie prawo do informowania, zarówno w trakcie pisania pracy jak również po jej obronie, o sponsorowanych projektach na stronie internetowej www.tme.pl oraz w prasie.
9. Firma TME nie rości sobie praw do korzystania z projektu zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.
10. Ostateczny termin wykonania projektu (obrony pracy magisterskiej) nie powinien przekroczyć 30 września 2012 roku.
11. Firma TME, po podpisaniu umów stypendialnych, wypłaci magistrantom, których projekty zostały wybrane, po 2000 (słownie: dwa tysiące) PLN (brutto) w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.
12. W przypadku, gdy wybrany projekt pracy magisterskiej, ma więcej niż jednego autora, przyznawana kwota stypendium, o której mowa w punkcie 11, podzielona zostanie pomiędzy wszystkich autorów.
13. Dodatkowo, Katedra lub inna jednostka organizacyjna, pod którą podlega wybrany student otrzyma w prezencie aparaturę pomiarową lub inne wybrane przez siebie produkty dostępne w sprzedaży w firmie TME, o wartości rynkowej około 2000 (słownie: dwa tysiące) PLN (z VAT). Termin przekazania firmie TME listy artykułów, o których mowa, nie może przekroczyć dwóch miesięcy od daty obrony. Warunkiem otrzymania nagrody jest ponadto przesłanie dokumentów potwierdzających terminową obronę pracy magisterskiej na adres firmy Transfer Multisort Elektronik, ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, z dopiskiem „Program Stypendialny”.
14. Zgłoszenie projektu oznacza akceptację regulaminu zarówno przez magistranta jak i przez uczelnię.
15. Nie ma możliwości zgłoszenia do konkursu pracy magisterskiej, której termin obrony minął bądź minie przed dniem, o którym mowa w punkcie 10.

Informacje pochodzą ze strony www.tme.eu

Kontakt

Transfer Multisort Elektronik
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź

stypendia@tme.pl
www.tme.eu