Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2021

Program stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego

Do 15 maja 2021 r. odbędzie się kwalifikacja do Programu Stypendialnego Rządu RP im. K. Kalinowskiego: Program I i Program II

Osoby, które potrzebują wsparcia proszone są o kontakt na adres bialorus.studium@uw.edu.pl

Program I

Program ma na celu stworzenie szansy dla studentów z Białorusi, relegowanych z rodzimych uczelni z powodów politycznych, na ukończenie studiów w Polsce lub studiowanie do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju.

Rząd Polski zapewnia odpowiednie środki na stypendia dla studentów z Białorusi, zaś polskie uczelnie wyższe, skupione w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz pozostałe uczelnie biorące udział w Programie Stypendialnym Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, zapewniają warunki naukowo-dydaktyczne dla odbycia studiów.

Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

W 2006 r. przy Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie War- szawskim zostało utworzone Biuro Programu, którego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji stypendystów, monitorowanie przebiegu ich edukacji, a także losów absolwentów.

Stypendystami Programu mogą być obywatele Białorusi nieposiadający obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku naboru lub roku poprzedzającym zostali relegowani z białoruskich uczelni wyższych z przyczyn politycznych, nie mogą z przyczyn politycznych podjąć studiów na Białorusi, a także absolwenci niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.

Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem).

Wstępną kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, złożona z pracowników akademickich oraz ewentualnie pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Komisja sporządza listę rankingową kandydatów do Programu zatwierdzaną przez Dyrektora Programu.

Ewentualne przyjęcie na uczelnie medyczne oraz artystyczne wymaga dodatkowego, wcześniejszego potwierdzenia możliwości naboru w danym roku oraz osobnego sprawdzenia kompetencji kandydatów przez uczelnie. W wypadku aplikowania na takie uczelnie kandydat
zostanie przyjęty do Programu dopiero wówczas, gdy zostanie wpisany na listę studentów danej uczelni medycznej lub artystycznej, po samodzielnym spełnieniu wszystkich stawianych tam wymogów.

Komisje lub osoby wyznaczone przez rektorów (dziekanów) uczelni, do których trafią studenci, dokonają już w ramach poszczególnych wydziałów (instytutów) oceny różnic programowych i ustalą zasady ich wyrównania.

Długość studiów będzie zależała od tego, na który rok studiów w Polsce student zostanie zapisany. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy rok) stypendium nie może objąć więcej niż 5 lat (studia I-go i II-go stopnia). Wyjątkiem mogą być jedynie studia medyczne lub architektoniczne (lub podobne, których program nauki zakłada studia dłuższe, niż 5 lat do uzyskania magisterium). Studenci zwolnieni zostaną z opłat za naukę w polskich uczelniach wyższych.

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych).

Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.

Na stypendyście spoczywa obowiązek opłacenia ubezpieczenia medycznego oraz wystąpienia o zezwolenie na pobyt czasowy (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 1650 ze zm.).

Uczelnie zaoferują studentom płatne miejsca w domach studenckich.
Podczas pobytu w Polsce studenci będą brali udział w spotkaniach organizowanych przez Biuro Programu.
Obowiązki stypendysty i Jednostki dookreślone będą w umowie zawartej pomiędzy stronami.

Program II

Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program II (staże) adresowany jest do obywateli Białorusi nieposiadających obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.

Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych, w oparciu o projekty złożone w ramach procesu aplikacji przez kandydatów.

Łączny czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu jedynie na dodatkowy, dziesiąty miesiąc – lipiec. Może to nastąpić w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy końcowej na ocenę, co najmniej dobrą oraz potwierdzonego udziału w konferencjach naukowych czy innych programach odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium kończy się 31 lipca 2022 r.

Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 października 2021 r.
W roku akademickim 2021/22 dla osób przyjętych, bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu rozpocznie się dodatkowym, intensywnym kursem językowym od 1 sierpnia. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie 12 miesięcy.

Realizacja stażu, w już przydzielonych uczelniach Warszawy, rozpocznie się od 1 października 2021 r. i zakończy się 30 czerwca 2022 r.

Wysokość stypendium wynosi 2.400,- zł. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

Komplet dokumentów w formacie PDF należy przesłać na adres mailowy  bialorus.studium@uw.edu.pl do 15 maja 2021 r.

Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Ukończone studia wyższe (studia II stopnia lub studia jednolite, ukończone obroną pracy, z tytułem magistra lub specjalisty) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji.
 • Wiek kandydatów do 35 lat (poza wyjątkowymi wypadkami).
 • Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub szeroko pojmowanej transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej.
 • Znajomość języka polskiego na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 5, 6).
 • Udziału w Programie nie mogą brać osoby pobierające naukę lub odbywające staż w innej polskiej publicznej jednostce edukacyjnej lub wykonujące pracę zarobkową

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi.
 • Kwestionariusz kandydata dostępny na stronie (www.studium.uw.edu.pl)
 • Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim).
 • Projekt planowanej podczas pobytu pracy badawczej (w języku polskim).
 • Curriculum vitae w języku polskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią.
 • Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
 • Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych.
 • Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury

TRYB KWALIFIKACJI
Termin składania aplikacji upływa 15 maja 2021 r.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

 1. I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wskazane do 15 czerwca 2021 r.
 2. II etap kwalifikacji polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Komisją Kwalifikacyjną na przełomie czerwca i lipca 2021 r. (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).
 3. Rozmowy kwalifikacyjne mogą odbywać się w formie zdalnej (o szczegółowym terminie przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Programu).
 4. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu w terminie do 31 lipca 2021 r.
 5.  O przydziale do konkretnej uczelni w Polsce zostaną powiadomieni przez Biuro Programu najpóźniej do 15 września 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Inne oferty stypendiów znajdziesz w naszej bazie.

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)
00-332 Warszawa
tel. 22 55 21 888
bialorus.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl