Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • socjalne24
 • sportowe39
 • artystyczne41
 • naukowe104
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2013

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich
w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r.
Warunki i zakres stypendium oraz wymagania dla kandydatów – patrz w folderze lub na stronie www.msz.gov.pl oraz www.studium.uw.edu.pl

Kandydaci

 1. Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2013 /14 będzie miała miejsce XI edycja Programu.
 2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.
 3. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocz nych indywidualnych studiów uzupełniających.
 4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.
 5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2014 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Może to nastąpić jedynie w przypadku wypełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dobrą oraz udziału w programach naukowych odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2014 r.
 6. Realizacja programu dla osób z wystarczającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 2 września 2013 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.
 7. W wypadku stypendystów bardzo słabo znających język polski realizacja Programu zacznie się 30 lipca 2013 r. dodatkowym, intensywnym Kursem Językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie 12 miesięcy.
 8. Realizacja stażu (studiów), już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.
 9. Wysokość stypendium wynosi 1350,- złotych. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają we własnym zakresie.
 10. Miejsce składania aplikacji – właściwa terytorialnie Ambasada lub Konsulat RP. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2013 r.
 11. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Stypendia dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP.
 12. Właściwe konsulaty RP będą przyznawać osobom, które otrzymały stypendium wizy do 31 lipca 2014 r.

Wymagania ogólne

 1. Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych:historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie.
 2. Wiek kandydatów – do 35 lat.
 3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku,
 4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).
 5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nie znających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2013 r. (zob. I-5).

Wymagane dokumenty

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami licencjackimi, magisterskimi lub poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej.
 2. Kwestionariusz kandydata (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl).
 3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów.
 4. Projekt pracy badawczej.
 5. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od
 6. najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią w wersji tradycyjnej, bądź elektronicznej.
 7. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
 8. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego.
 9. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

Tryb kwalifikacji

 1. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2013 r.
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
 • I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 1 kwietnia 2013 r.
 • II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje

Kwalifikacyjne w okresie 1 maja –zostaną
ustalone po zakończeniu I etapu).
31 maja 2013 r. (szczegółowe terminy
3. Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne odbywają się:

 • dla obywateli Federacji Rosyjskiej – w Ambasadzie RP w Moskwie,
 • dla obywateli Ukrainy – w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym
 • we Lwowie,
 • dla obywateli Białorusi – w Ambasadzie RP wMińsku,
 • dla obywateli krajów Zakaukazia – w Ambasadach w Tbilisi, Erewaniu i Baku,
 • dla obywateli krajów Azji Środkowej – w 1-2 placówkach regionu.

O szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez placówki dyplomatyczne RP.
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2013 r.
O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW – koordynatora Programu, najpóźniej do 31 lipca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.studium.uw.edu.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. 22 523 90 00
stypendia. studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl