Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2014

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

XII edycja rok akad. 2014/2015 dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu

I. KANDYDACI
1. Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Młodawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.
W roku akademickim 2014/15 zostanie zrealizowana XII edycja Programu.
2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.
3. Stypendia są przyznawane na realizację indywidualnych staży naukowych.
4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.
5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2015r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Może to nastąpić jedynie w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dobrą oraz udziału w programach naukowych odbywających się w lipcu. Ewentualnie dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2015r.
6. Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2014 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.
7. W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2014 r. dodatkowym, intensywnym Kursem Językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.
8. Realizacja stażu (studiów), już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2014 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.
9. Wysokość stypendium wynosi 1350,-złotych. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty.
10. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na  kopercie „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP oraz przesłać na adres stypendium@uw.edu.pl do 1 marca 2014r.
11. Właściwe konsulaty RP osobom, które otrzymały stypendium będą przyznawać wizy do 31 lipca 2015 r.

II. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej-bakalarskiej, dyplomowej lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych, historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie.
2. Wiek kandydatów – do 35 lat.
3. Ogolna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku.
4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I 6-7).
5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nie znających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązaniu do samodzielnej nauki jezyka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2014 r. (zob. I-5).

III. WYMAGANIE DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami licencjackimi (minimum) oraz poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej.
2. Kwestionariusz kandydata (dostępny na stronie WWW.studium.uw.edu.pl).
3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim lub angielskim).
4. Projekt pracy badawczej (w języku polskim lub angielskim).
5. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią w wersji tradycyjnej, bądź elektronicznej.
6. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
7. Świadectwo potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego.
8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

IV. TRYB KWALIFIKACJI
1. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2014 r.
2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
a). I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone 1 kwietnia 2014 r.;
b). II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne w okresie 1 maja – 10 czerwca 2014 r.
3. Przesłuchania kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną odbywają się:
a). dla obywateli Federacji Rosyjskiej – w Ambasadzie RP w Moskwie:
b). dla obywateli Ukrainy – w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym we Lwowie,
c). dla obywateli Białorusi – w Ambasadzie RP w Mińsku,
d). dla obywateli krajów Zakaukazia – w Ambasadach w Tibilisi, Erewaniu i Baku,
4. O szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez placówki dyplomatyczne RP.
5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP.
6. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW – koordynatora Programu, najpóźniej do 1 sierpnia 2014r.

Informacje pochodzą ze strony www.studium.uw.edu.pl

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
ul. Krakowie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


www.studium.uw.edu.pl