Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • socjalne9
 • naukowe72
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny oraz konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM

organizator:

KGHM

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2018

Program stypendialny oraz konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM

Program ma na celu realizację prac dyplomowych o dużym znaczeniu dla rozwoju KGHM oraz które w wymierny sposób będą miały przełożenie na poprawę efektywności pracy maszyn, urządzeń, procesów i zasobów ludzkich w Oddziałach i Centrali.

Od studenta KGHM oczekuje innowatorskich rozwiązań i opracowań analitycznych dotyczących zagadnień istotnych dla KGHM. Firma oferuje przy tym wsparcie finansowe w formie miesięcznego stypendium przez okres do czterech semestrów kształcenia.
Student składa aplikację po dokonaniu wyboru jednego z pięciu zakresów tematycznych wytypowanych przez Prezesa Zarządu KGHM do realizacji w kolejnym roku akademickim.

I. Warunki udziału w Programie Stypendialnym i Konkursie

1. W Programie i Konkursie mogą uczestniczyć studenci studiów II oraz III stopnia uczelni akademickich posiadający udokumentowane osiągnięcia z dziedziny, z której KGHM proponuje zakres tematyczny, albo osiągnięcia w nauce potwierdzone średnią ocen przynajmniej 4,5 ze studiów I stopnia lub trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.

2. Warunkiem udziału jest złożenie aplikacji zawierającej:
1). WNIOSEK o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej ze wskazaniem wybranego zakresu tematycznego wraz z abstraktem pracy dyplomowej,
2). dokumenty poświadczające osiągnięcia studenta,
3). CV,
4). zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, w którym m.in. podany jest tryb studiów, kierunek i specjalność, data rozpoczęcia studiów, planowany okres ich zakończenia,
5). oświadczenie uczelni o akceptacji zakresu tematycznego do realizacji przez studenta wraz ze wskazaniem promotora (imię, nazwisko, telefon służbowy, adres e-mail),
6). szczegółowy opis propozycji realizacji pracy dyplomowej ze wskazaniem wartości dodanej dla KGHM, np. zamierzone cele i spodziewane efekty, propozycje rozwiązań oraz ich wpływ na poprawę efektywności procesów, pracy maszyn lub urządzeń, oraz zwrot z inwestycji,
7). wskazanie obszarów badań, które będą finansowane funduszem stypendialnym.

3. Aplikacje należy składać do dnia 31 sierpnia 2018 r. na adres Lucyna.Owczarek@kghm.com

Najlepsze prace dyplomowe mogą być dodatkowo wyróżnione specjalną nagrodą Prezesa Zarządu KGHM.

II. WYKAZ pięciu zakresów tematycznych typowanych do Programu stypendialnego na rok akademicki 2018/2019

1. Poprawa efektywności energetycznej procesów przemysłowych na wybranych przykładach z ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A.

Efektywność energetyczna jest bardzo ważnym aspektem dla wielu przedsiębiorstw, których produkcja opiera się o energochłonne procesy. Odpowiednia modyfikacja urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego oraz modyfikacja parametrów samego procesu mają bezpośredni wpływ na uzyskiwane korzyści ekonomiczne. Praca dyplomowa powinna udzielić odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zarządzać infrastrukturą produkcyjną, aby w jak największym stopniu wykorzystać jej możliwości przy jak najmniejszym zużyciu różnych strumieni energii. Praca wymaga co najmniej znajomości podstaw termodynamiki, budowy maszyn elektrycznych, zagadnień branżowych z zakresu szeroko pojętej energetyki i umiejętności sporządzania modeli matematycznych procesów przemysłowych. Wartość dla KGHM: usystematyzowanie wiedzy o efektywności energetycznej w Spółce, co pozwoli na efektywne zarządzanie ciągiem technologicznym .

2. Analiza układów zasilania w energię elektryczną kopalń w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie i rozbudowę środków technicznych oraz działania zmniejszające ich podatność na ekstremalne zjawiska meteorologiczne.

Wzmożone występowanie anomalnych zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego zakładów przemysłowych, a w szczególności kopalń. Konsekwencje katastrofalnych wyłączeń zasilania stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa załóg i infrastruktury technicznej. Znaczący wzrost częstości występowania stanów potencjalnego zagrożenia zmusza służby utrzymania ruchu elektrycznego do podejmowania wielopłaszczyznowych i multidyscyplinarnych środków zarządczych, które oprócz rutynowych działań eksploatacyjnych w tym zakresie, generuje szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, zmierzających w efekcie do dywersyfikacji kierunków zasilania oraz zwiększenia odporności systemu elektroenergetycznego na niepożądane zjawiska. Istotną i szybką w rozwoju dziedziną mogącą znacząco sprzyjać bezpieczeństwu energetycznemu są nowoczesne systemy telemechaniki, teleinformatyki, wizualizacji oraz identyfikacji i rejestracji zakłóceń, a także systemy ekspertowe wspomagające prace i możliwości restytucyjne służb dyspozytorskich, posiadające również możliwości predykcyjne w zakresie występowania zakłóceń.

3. Możliwości podnoszenia efektywności przy wykorzystaniu łańcucha wartości w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna.

Łańcuch wartości to zbiór powiązanych ze sobą działań, których wykonywanie prowadzi do przekształcenia surowców i materiałów w gotowy produkt. Integracja i efektywność zarządzania poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości pozwala na optymalizację procesów i kosztów, a co za tym idzie osiąganie za pomocą tego narzędzie przewagi konkurencyjnej. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle wydobywczym oraz wyzwania makroekonomiczne wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia zarządzania łańcuchem wartości. KGHM wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zaliczył podnoszenie efektywności łańcucha wartości do strategicznych celów organizacji. Temat wpisuję się idealnie w cele Strategii na lata 2017-2021 z perspektywa do roku 2040. Celem pracy jest analiza kosztów i czynników kosztotwórczych w obrębie poszczególnych ogniw łańcucha wartości, identyfikacja występujących w Oddziale wąskich gardeł oraz przedstawienie możliwości ich ograniczenia bądź wyeliminowania. Efektem końcowym pracy będzie baza konkretnych innowacyjnych rozwiązań powodujących optymalizację łańcucha wartości lub procesu w ramach jednego z jego ogniw, co daje możliwość wyeliminowania niekorzystnych zjawisk w ramach procesów, optymalizację kosztową i efektywniejsze zarządzanie. Wyniki pracy mogą przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące przewagi konkurencyjnej lub jej braku. Dadzą podstawę do budowy strategii konkurencyjnych w przyszłości, w tym do odpowiedniego kształtowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

4. Metody obniżenia zawartości arsenu w koncentratach flotacyjnych.

W złożach eksploatowanych przez KGHM arsen występuje wraz z miedzią w minerałach siarczkowych układu Cu-As. Z tego względu nie jest możliwa separacja niepożądanego w koncentratach arsenu metodami wzbogacania flotacyjnego rud bez strat miedzi. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zawartości As w nadawach i koncentratach. Celem pracy jest przegląd stosowanych w mineralurgii i metalurgii metod obniżania zawartości arsenu w koncentratach.

5. Opracowanie metody oznaczania w elektrolicie rafinacyjnym stężenia tiomocznika oraz kleju kostnego.

Obszarem badań będzie opracowanie metody chemicznego oznaczania stężenia tiomocznika i kleju kostnego w elektrolicie rafinacyjnym. Przy użyciu dostępnej aparatury chemicznej i odczynników chemicznych należało będzie opracować metodę, która będzie pozwalała na zbadanie ilości dodatków do elektrolitu w medium procesowym jakim jest roztwór siarczanu miedzi w kwasie siarkowym.

Informacje pochodzą ze strony kghm.com

Kontakt

KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
tel. 0048 76 747 82 00
Lucyna.Owczarek@kghm.com
kghm.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek