Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny „Młody inżynier” w Rzeszowie

organizator:

Urząd Miasta Rzeszów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Program stypendialny „Młody inżynier” w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa przedstawia program stypendialny „młody inżynier” dla uczniów.

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy
 • uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów
 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania
 • w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych
 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych
 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,50
 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej: 5,60 – w przypadku gimnazjum, 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego, 5,00 – w przypadku technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkół ponadgimnazjalnych artystycznych

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera
 • Arkusza ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Wnioski należy składać w terminie od 15 do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: rzeszow.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów
ul. Partyzantów 10a
35-234 Rzeszów


http://www.rzeszow.pl/

Dokumenty

do pobrania