Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa – Primus inter pares 2020

organizator:

Urząd Miasta Rzeszowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa – Primus inter pares 2020

Wykorzystując ponad 10-letnie istnienie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody Inżynier” uchwalono nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa niezależnie od podsiadania zameldowania na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Podstawa prawna
Zasady udzielania stypendium w ramach Programu Stypendialnego pn. Primus inter pares reguluje Uchwała Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189)

Warunki
Formy stypendiów realizowane w ramach ww. Programu dostosowano do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. O różne formy stypendiów będą mogli się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły.

Formami realizacji Programu są Stypendia:
1) Primus dla:
a) Ośmioklasisty,
b) Maturzysty, szczegółowe informacje
2) Mistrz, szczegółowe informacje
3) Młody inżynier, szczegółowe informacje
4) Artysta, szczegółowe informacje
5) Zdolny uczeń, szczegółowe informacje

Termin złożenia wniosku
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski o przyznanie Stypendium: Primus, Mistrz, Artysta, Zdolny Uczeń należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku.

Wnioski o przyznanie Stypendium Młody inżynier należy składać w terminie od 15 do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium.

W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych wnioski o przyznanie Stypendium: Mistrz, Młody inżynier, Zdolny Uczeń oraz w przypadku absolwentów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i liceum sztuk plastycznych wnioski o przyznanie Stypendium: Mistrz, Artysta należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak nie później niż do 31 maja danego roku.

Zasady i sposób załatwienia
Z wnioskiem o przyznanie stypendium, kompletnym oraz spełniającym wymogi formalne, występuje dyrektor szkoły w terminach określonych w Uchwale dla danego stypendium.

W ramach Programu w danym roku szkolnym można składać wnioski o jedną z form stypendiów: Mistrz / Młody inżynier / Artysta / Zdolny uczeń oraz jednocześnie o Stypendium Primus.

Prezydent Miasta Rzeszowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, zawiadamia ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego o wysokości i okresie przyznania, odmowie przyznania oraz o utracie prawa do otrzymanego stypendium.

Wysokość stypendium określa corocznie Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1) zaprzestania przez ucznia uczęszczania do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył obowiązujące normy zachowania,
3) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego oraz podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem).

Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach powodujących utratę stypendium i pobieranie go w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.

Przepisy przejściowe
W roku szkolnym 2018/19 zapisy Programu dotyczące stypendiów dla:
1. uczniów i absolwentów klas VIII szkół podstawowych – stosuje się do uczniów i absolwentów klas III gimnazjów oraz dotychczasowych gimnazjów,
2. uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych – stosuje się do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
3. uczniów liceum sztuk plastycznych – stosuje się do uczniów i absolwentów liceum plastycznego.
Do czasu zakończenia nauki przez uczniów wygaszanej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych stosuje się do nich przepisy właściwe dla uczniów i absolwentów liceum sztuk plastycznych.

Dokumenty do pobrania na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.erzeszow.pl.

Zajrzyj do naszej bazy po więcej stypendiów dla uczniów!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów
ul. gen. M. Langiewicza 15
35-021 Rzeszów
tel. 17 875 46 14

www.erzeszow.pl