Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Primus inter pares

organizator:

Urząd Miasta Rzeszów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.09.2022

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa Primus inter pares

Formy stypendiów realizowane w ramach ww. Programu dostosowano do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. O różne formy stypendiów będą mogli się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły.

Formami realizacji Programu są Stypendia:

 1. Primus dla:
  a) Ośmioklasisty,
  b) Maturzysty,
 2. Mistrz,
 3. Młody inżynier,
 4. Artysta,
 5. Zdolny uczeń.

Termin złożenia wniosku

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły. Wnioski o przyznanie Stypendium: Primus, Mistrz, Artysta, Zdolny Uczeń należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku.

Wnioski o przyznanie Stypendium Młody inżynier należy składać w terminie od 15 do 30 września roku szkolnego, na który ma być przyznane stypendium.

W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych wnioski o przyznanie Stypendium: Mistrz, Młody inżynier, Zdolny Uczeń oraz w przypadku absolwentów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i liceum sztuk plastycznych wnioski o przyznanie Stypendium: Mistrz, Artysta należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jednak nie później niż do 31 maja danego roku.

Zasady i sposób załatwienia

Z wnioskiem o przyznanie stypendium, kompletnym oraz spełniającym wymogi formalne, występuje dyrektor szkoły w terminach określonych w Uchwale dla danego stypendium.

W ramach Programu w danym roku szkolnym można składać wnioski o jedną z form stypendiów: Mistrz Młody inżynier / Artysta Zdolny uczeń oraz jednocześnie o Stypendium Primus.

Prezydent Miasta Rzeszowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, zawiadamia ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego o wysokości i okresie przyznania, odmowie przyznania oraz o utracie prawa do otrzymanego stypendium.

Wysokość stypendium określa corocznie Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:

 1. zaprzestania przez ucznia uczęszczania do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył obowiązujące normy zachowania,
 3.  rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego oraz podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem).

Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach powodujących utratę stypendium i pobieranie go w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy.

Informacja pochodzi ze strony: www.erzeszow.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Referat Szkolnictwa Niesamorządowego i Stypendiów
ul. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00
edukacja@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl