Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne16
 • socjalne9
 • artystyczne32
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie12
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd69
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

organizator:

Urząd Miasta Rzeszów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.09.2023

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Zmieniające się potrzeby edukacyjne spowodowały konieczność zmiany uregulowań w zakresie istniejącego systemu stypendialnego. Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z realizacją Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, zmodyfikowano zasady ubiegania się uczniów i uczniów będących absolwentami tych szkół o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Wdrożono  system elektronicznego składania i obsługi wniosków, który ma zdecydowanie ułatwić przyszłym stypendystom składanie wniosków. Umożliwi również bieżące monitorowanie etapów rozpatrywania wniosku.

Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Podstawa prawna:

Zasady udzielania stypendium w ramach Programu Stypendialnego pn. Primus inter pares reguluje Uchwała Nr LXXVIII/1710/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2023 poz. 2811 ).

Warunki:

Formy stypendiów realizowane w ramach ww. Programu dostosowano do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. O różne formy stypendiów mogą się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły.

Formami realizacji Programu są Stypendia:

1) Primus dla

 1. a) Ósmoklasisty,
 2. b) Maturzysty,

2Zawodowiec,

3) Mistrz,

4) Młody inżynier,

5) Artysta

6) Zdolny uczeń


Termin złożenia wniosku
:

Wnioski o przyznanie stypendiów za rok szkolny 2022/2023, należy składać w terminie od 19 czerwca do 30 września 2023 roku, przez stronę internetową

Instrukcja rejestracji

Instrukcja składania wniosku

Zasady i sposób załatwienia:

Uczeń pełnoletni albo rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego sporządza w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa i składa do Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu.

W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

Oceny wniosków dokonuje Prezydent Miasta Rzeszowa. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w niniejszej uchwale, uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego – na wezwanie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania – są zobowiązani poprawić wniosek lub załącznik. Nieusunięcie niepoprawności skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Stypendium przyznaje lub odmawia jego przyznania Prezydent Miasta Rzeszowa.

Stypendia przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wysokość stypendiów określa zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa.

Stypendium jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego.

Informacja pochodzi ze strony: www.erzeszow.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszow
ul. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel. 17 875 46 14
edukacja@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl