Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • socjalne23
 • sportowe49
 • artystyczne58
 • naukowe125
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Lublina dla laureatów i finalistów

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2021

Program stypendialny Lublina dla laureatów i finalistów

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 • jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 marca za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając wniosek na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub pozostawić w jednym z udostępnionych przez Urząd pojemników na dokumenty w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Leszczyńskiego 20, ul. Wolska 11.

Ze względu na wymóg regulaminowy, by wniosek o stypendium m. in. w części III zatytułowanej „POTWIERDZENIE PRZEBIEGU STUDIÓW”, w której wymagany jest podpis pracownika uczelni zawierał oryginały podpisów rekomendowany jest powyższy sposób złożenia wniosku, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów formalnych.

Informujemy, że istnieje też możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej w zw. z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin pod numerem tel. 81 466 39 82, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub e-mail oswiata@lublin.eu.

Uchwała nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zawierająca szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu składania i rozpatrywania wniosków o jego przyznanie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej można pobrać formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz tekst uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin powinny zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Podobne oferty dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin
tel. 81 466 20 00
oswiata@lublin.eu
lublin.eu