Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Lublina dla laureatów i finalistów 2023

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2023

Program stypendialny Lublina dla laureatów i finalistów 2023

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;
 2. uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
 4. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 do 31 marca, w godzinach od 7:30 do 15:30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany wyżej adres albo złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Zgodnie z zapisami ww. uchwały, określającej zasady przyznawania przedmiotowych stypendiów,  wnioski muszą być kompletnie wypełnione i zawierać wszystkie wymagane podpisy, tj. podpis wnioskodawcy w części II i III wniosku oraz podpis upoważnionego pracownika uczelni w części III. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany  lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni  nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej w związku z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin  pod numerem tel. 81 466 39 82, 81 466 39 84 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Poniżej można pobrać formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz tekst uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. i treść  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i  finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Podobne oferty dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin
tel. 81 466 20 00
oswiata@lublin.eu
lublin.eu