Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny ISP Nauka i Społeczeństwo

organizator:

Instytut Spraw Społecznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Program Stypendialny ISP Nauka i Społeczeństwo

Program „Nauka i Społeczeństwo” umożliwia młodym badaczom wykorzystanie ich wiedzy, pomysłów i umiejętności w służbie publicznej poprzez udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez ISP. Ideą stypendium jest przygotowanie młodych naukowców do pracy eksperckiej. Oprócz udziału w bieżącej pracy badawczej Instytutu, szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności pisania tekstów analitycznych skierowanych do decydentów i środowisk opiniotwórczych, rozpowszechnianie prac Instytutu na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.
Okres trwania stypendium – 6 miesięcy.
Początek: październik 2015
Stypendystom oferuje się:
 • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinach ważnych z perspektywy polityki publicznej,
 • współpracę przy realizacji interesujących projektów realizowanych przez renomowany think-tank,
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych, spotkaniach i konferencjach,
 • nabycie doświadczenia w praktycznej pracy w nowoczesnym ośrodku badawczym,
 • indywidualną opiekę Kierownika Programu,
 • elastyczne godziny pracy w ramach stypendium (około 3 dni w tygodniu),
 • miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto.
Stypendysta(-tka) Programu Społeczeństwo i Demokracja będzie zaangażowany(a) w:
 • współpracę badawczą przy projekcie „Przejrzystość wyborów samorządowych w Europie Środkowo-Wschodniej” współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości,
 • opracowanie analizy porównawczej dotyczącej przejrzystości finansowania kampanii wyborczych do samorządu w Polsce, Słowacji i Słowenii na podstawie zgromadzonego materiału badawczego z monitoringu, uwzględniającą również odniesienie do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich
 • opracowanie angielskiego tekstu ww. analizy do publikacji drukiem
 • formułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych zmian w finansowaniu kampanii wyborczych w Polsce i innych krajach w Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowanie policy paper na ww. temat
 • monitoring debaty publicznej oraz litery i funkcjonowania prawa w zakresie finansowania polityki, w szczególności w odniesieniu do finansowania kampanii wyborczych
 • promocję prowadzonych działań analitycznych w mediach i na konferencjach, w tym w merytoryczne przygotowanie i organizację konferencji podsumowującej monitoring i prace analityczne dotyczące przejrzystości finansowania wyborów do samorządów lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • bieżącą działalność Programu Społeczeństwo i Demokracja, obejmującą m.in. współpracę z zespołem Programu przy organizacji seminariów i konferencji oraz przygotowywanie wniosków grantowych.
 • przygotowanie co najmniej raz w miesiącu materiałów na stronę internetową ISP związanych z prowadzonymi działaniami;
Od kandydata(-tki) oczekuje się:
 • ukończonych studiów wyższych magisterskich bądź rozpoczętych doktoranckich (preferowane dziedziny to prawo, nauki polityczne),
 • dobrej znajomości problematyki międzynarodowych standardów korzystania z politycznych praw człowieka; praw obywatelskich zawartych w Konstytucji RP; obowiązującego w Polsce prawa regulującego działalność partii politycznych i zasady organizacji wyborów; funkcjonujących w Europie modeli organizacji procesów wyborczych i mechanizmów kontroli ich przebiegu oraz ich praktycznego zastosowania (także w Polsce)
 • zaawansowanych umiejętności analitycznych
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym tworzenia anglojęzycznych tekstów analitycznych
 • umiejętności pracy samodzielnej  oraz zespołowej
Dodatkowe atuty kandydata(-tki):
 • posiadanie publikacji podejmujących jeden lub kilka z wyżej wymienionych tematów, w tym przygotowanych w języku angielskim
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów
 • znajomość drugiego języka obcego
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (z wymienionymi publikacjami, wystąpieniami publicznymi),
 • tekst własnego autorstwa o charakterze analitycznym napisany w języku angielskim (niebędący tłumaczeniem z jęz. polskiego), dotyczący tematyki społeczno-politycznej wraz z informacją na czyje zamówienie powstał, czy i gdzie został opublikowany
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymienionych dokumentów do dnia 30.09.2015 pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pl. W temacie należy zaznaczyć: Stypendium w Programie Społeczeństwo i Demokracja.
Informacje pochodzą ze strony www.isp.org.pl

Kontakt

Instytut Spraw Społecznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 556 42 66 lub 556 42 82
isp@isp.org.pl
www.isp.org.pl