Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Stefana Banacha

organizator:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.06.2013

Program stypendialny im. Stefana Banacha

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór na
PROGRAM STYPENDIALNY IM. STEFANA BANACHA

Kandydaci
O stypendium mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich krajów Partnerstwa Wschodniego,
1. którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (nie dawniej niż 3 lata temu);
2. w roku akademickim 2012/2013 studiują na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia;
3. w przypadku braku formy studiów I stopnia w systemie szkolnictwa wyższego kraju członkowskiego, którzy studiują w roku akademickim 2012/2013 na przedostatnim roku studiów magisterskich lub równoważnych na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce/prawie europejskim i posiadają znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce.
Oferta
Stypendia będą oferowane na dwuletnie studia uzupełniające II stopnia na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce/prawie europejskim odbywane w polskich uczelniach publicznych. Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, w przypadku uczelni, które zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi. W trakcie studiów stypendyści będą mieli możliwość podjęcia krótkookresowego stażu zawodowego na terenie Polski, jak również uczestniczenia w wakacyjnym kursie języka polskiego, w okresie poprzedzającym bezpośrednio rozpoczęcie nauki.
Rekrutacja
Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć naukę spośród kierunków oferowanych przez polskie uczelnie publiczne. Ewentualna zmiana dotychczasowego kierunku studiów jest dopuszczalna w ramach tej samej dziedziny nauki. Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce należy pobrać ze strony Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl.
Kandydaci będą zobowiązani dostarczyć do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wypełniony i podpisany kwestionariusz kandydata na studia w Polsce wraz z załącznikami:
 • krótki opis proponowanej pracy dyplomowej,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub  zaświadczenie o ocenach uzyskanych w sesji zimowej na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia lub przedostatnim roku studiów magisterskich oraz planowanym  terminie ich ukończenia,
 • dokument potwierdzający obywatelstwo (paszport) kraju członkowskiego Partnerstwa Wschodniego,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (gdy posiada).
Termin składania aplikacji upływa 21 czerwca 2013r.

Etap I – Spełnienie wymogów formalnych
Na etapie tym będzie sprawdzane, czy kandydat spełnia wymogi formalne:
 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendium).
 • ukończenie studiów pierwszego stopnia, studia na ostatnim roku studiów pierwszego  stopnia lub też przedostatnim roku studiów magisterskich na kierunkach ścisłych,  przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych lub europeistyka/prawo europejskie.
 • wybór uczelni i kierunku studiów w jednej z polskich uczelni publicznych.
Etap II – Rozmowy kwalifikacyjne
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na terenie polskich placówek dyplomatycznych w następujących miastach: Mińsk, Kijów, Kiszyniów, Tbilisi (dla obywateli Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu).
 • Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w języku polskim i będą dotyczyć wiedzy przedmiotowej kandydata, zdobytej w trakcie dotychczasowej nauki.
 • Komisja Kwalifikacyjna będzie składać się z przedstawicieli Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, pracowników naukowych polskich uczelni publicznych oraz przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych.
 • O terminie i miejscu rozmów kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.
Ogłoszenie wyników naboru
Kandydaci kończący studia licencjackie będą zobowiązani do przekazania kopii świadectwa ukończenia studiów najpóźniej do 15 lipca 2013 r. Kandydaci kończący przedostatni rok studiów magisterskich lub równorzędne będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o zaliczeniu przedostatniego roku studiów do 15 lipca br. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych i uzupełnieniu dokumentacji, MNiSW podejmie decyzję o ostatecznej kwalifikacji kandydatów. Informacja zostanie przekazana kandydatom za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.
Warunki finansowe
Świadczenie stypendialne wynosi 1350 PLN netto miesięcznie. Ponadto organizatorzy pokrywają koszty kursu językowego oraz koszty udziału stypendystów w wydarzeniach, dla nich organizowanych.
Obowiązki stypendysty
1. Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006r. Nr 190, poz.1406 z późn. zm).
2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
3. Uczelnie, do których skierowano stypendystów wyznaczają opiekunów, którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami. 4. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w kraju zamieszkania, bądź w Polsce.
5. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
6. Do obowiązków stypendysty należy:
 • udział w zajęciach przewidzianych programem nauczania na studiach drugiego stopnia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich przedmiotów wymaganych w toku studiów.
 • ustalenie z opiekunem naukowym tematu pracy magisterskiej i jej obrona w terminie do 30 czerwca 2016 roku.
 • udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego/kursie przygotowawczym.
 • udział w zjazdach i spotkaniach uczestników programu stypendialnego organizowanych w trakcie roku akademickiego.
7. Nie wywiązanie się stypendysty z ww. obowiązków, złamanie prawa RP lub też regulaminu studiów obowiązującego w uczelni powoduje automatyczne przerwanie udziału w Programie stypendialnym.

Informacje pochodzą ze strony www.buwiwm.edu.pl

Kontakt

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
www.buwiwm.edu.pl