Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe21
 • naukowe38
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

organizator:

Fundacja przy Zespole Szkół Nr 14

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 20.06.2017

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy trze­ciej gim­na­zjum, ten pro­gram ad­re­so­wany jest wła­śnie do Ciebie!

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Szkoła ta od wielu lat cie­szy się zna­ko­mitą opi­nią kuźni mło­dych ta­len­tów, dla­tego można tu zna­leźć od­po­wia­da­jącą zdol­no­ściom na­ukową at­mos­ferę, ko­le­żanki i ko­le­gów po­dzie­la­ją­cych roz­le­głe za­in­te­re­so­wa­nia i am­bi­cje, a przede wszyst­kim do­sko­na­łych pe­da­go­gów, któ­rzy po­mogą szli­fo­wać umie­jęt­no­ści i od­nieść suk­ces w olim­pia­dach i kon­kur­sach przed­mio­to­wych na po­zio­mie ponadgimnazjalnym.

Fundacja przy Zespole Szkół Nr 14 przy­zna Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie trzy­dzie­stu uczniom klas pierw­szych na cały okres na­uki w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV. Finansowany jest rów­nież w pełni udział Stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach (ję­zyka an­giel­skiego, in­nych ję­zy­ków ob­cych oraz fa­kul­te­tach przy­go­to­wu­ją­cych do olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych), a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

Wśród kry­te­riów bra­nych pod uwagę przez Komisję Stypendialną są mię­dzy in­nymi ty­tuły lau­re­ata i fi­na­li­sty olim­piad o za­sięgu ogól­no­pol­skim oraz ty­tuły lau­re­ata i fi­na­li­sty kon­kur­sów przed­mio­to­wych, a także wy­niki eg­za­minu gim­na­zjal­nego oraz re­ko­men­da­cja wy­cho­wawcy klasy lub in­nego opie­kuna mło­dzieży do­ty­cząca ak­tyw­no­ści ucznia w in­nych dzie­dzi­nach (spor­to­wej, ar­ty­stycz­nej, wo­lon­ta­riac­kiej, w sa­mo­rzą­dzie uczniow­skim, harcerstwie).

1 maja na stro­nie in­ter­ne­to­wej po­jawi się kwe­stio­na­riusz oso­bowy do wy­peł­nie­nia on-line do 20 czerwca 2017 r.

Szczegóły do­ty­czące wa­run­ków uzy­ska­nia Stypendium znaj­dziesz w za­łą­czo­nym regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony lo14.wroc.pl

Kontakt

Fundacja przy Zespole Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław


lo14.wroc.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin