Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne8
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza 2022

organizator:

Fundacji Czternastki

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 26.07.2022
termin rozstrzygnięcia: 23.08.2022

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza 2022

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie udzie­lane jest szes­na­stu uczniom na cały okres na­uki w li­ceum. Finansowany jest rów­nież w pełni udział Stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach (ję­zyka an­giel­skiego, in­nych ję­zy­ków ob­cych oraz fa­kul­te­tach przy­go­to­wu­ją­cych do olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych), a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

Jeśli speł­niasz wy­ma­ga­nia sta­wiane Stypendystom wy­dru­kuj i wy­peł­nij po­niż­szy for­mu­larz osią­gnięć. Skan for­mu­la­rza wraz z re­ko­men­da­cją wy­cho­wawcy klasy lub in­nego opie­kuna mło­dzieży do­ty­czą­cej Twojej ak­tyw­no­ści w in­nych dzie­dzi­nach np. spor­to­wej, ar­ty­stycz­nej, wo­lon­ta­riac­kiej, dzia­łal­no­ści w sa­mo­rzą­dzie uczniow­skim, har­cer­stwie) prze­ślij na ad­res sekretariat@lo14.wroc.pl, ory­gi­nały zaś tych dwóch do­ku­men­tów tra­dy­cyjną pocztą na ad­res Liceum Ogólnokształcące Nr XIV, Al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław.

Terminarz ubiegania się o Stypendium im. Mariusza Łukasiewicza:

Do 26 lipca 2022 r. – kandydaci składają wypełniony i podpisany formularz osiągnięć, zamieszczony poniżej

Do 23 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Ostatni tydzień sierpnia 2022 r. – opublikowanie listy stypendystów

Informacje pochodzą ze strony: fundacjaczternastki.pl

Inne stypendia artystyczne możecie znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacji Czternastki
ul. Włodkowica 4
Wrocław 50-072

biuro@fundacjaczternastki.pl
fundacjaczternastki.pl