Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2017

Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Program Stypendialny nosi imię Konstantego Kalinowskiego (ur. w 1838 r.), powstańca styczniowego, pełnomocnika rządu powstańczego na Wielkie Księstwo Litewskie, straconego w Wilnie (w 1864 r.), zasłużonego dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, którego pamięć cieszy się szczególnym szacunkiem współczesnych Białorusinów.

Program jest kontynuacją i rozwinięciem Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, powołanego w dniu 30 marca 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich został w 2016 r. przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny.

I. KANDYDACI
1. „Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – II” adresowany jest do obywateli Białorusi.
2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa  działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.
3. Stypendia są przyznawane na realizację indywidualnych staży naukowych, w oparciu o projekty złożone w ramach aplikacji przez kandydatów.
4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas indywidualnej pracy akademickiej, ewentualnie poprzedzony kursem językowym.
5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy (od początku września do końca czerwca). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu jedynie na dodatkowy, jedenasty miesiąc, lipiec. Może to nastąpić jedynie w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy końcowej na ocenę co najmniej dobrą oraz potwierdzonego udziału w konferencjach naukowych, czy programach odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium kończy się 31 lipca 2018 r.
6. Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2017 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.
7. W roku akademickim 2017/18 dla osób przyjętych, bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2017 r. dodatkowym, intensywnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.
8. Realizacja stażu (studiów), w już przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2017 r. i zakończy się 30 czerwca 2018 r.
9. Wysokość stypendium wynosi 2.400,- zł. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.
10. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – II”) do Ambasady RP w Mińsku oraz przesłać kopię skanem na adres bialorus.studium@uw.edu.pl – do 30 kwietnia 2017 r.
11. Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

II. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Ukończone studia wyższe (studia II stopnia, ukończone obroną pracy, z tytułem magistra lub specjalisty) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji.
2. Wiek kandydatów do 35 lat, poza wyjątkowymi wypadkami.
3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub szeroko pojmowanej transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej.
4. Znajomość języka polskiego, na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).
5. Udział w Programie jest wykluczony dla osób pobierających inne rządowe świadczenia stypendialne lub kontynuujących pełnoetatową pracę zarobkową.
6. Stypendium nie jest przeznaczone dla aktualnych studentów polskich uczelni.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi.
2. Kwestionariusz kandydata dostępny na stronie (www.studium.uw.edu.pl).
3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim).
4. Projekt planowanej podczas pobytu pracy badawczej (w języku polskim).
5. Curriculum vitae w języku polskim, pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią.
6. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
7. Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych, w tym przede wszystkim języków polskiego i angielskiego.
8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifi kacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

IV. TRYB KWALIFIKA CJI
1. Termin składania aplikacji upływa 30 kwietnia 2017 r.
2. Kwalifi kacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
a). I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 15 V 2017 r.
b). II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdową Komisję Kwalifikacyjną w okresie od 29 V do 4 VI 2017 r. (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).
3. Przesłuchania kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną odbywają się w Ambasadzie RP w Mińsku (o szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Programu).
4. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu w terminie do 30 VI 2017 r.
5. O przydziale do konkretnej uczelni w Polsce zostaną powiadomieni przez Biuro Programu najpóźniej do 17 września 2017 r.

V. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM
1. Stypendia są realizowane na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
2. Studium Europy Wschodniej zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.
3. Uczelnie, na które skierowano stypendystów, wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac końcowych. Studium Europy Wschodniej powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.
4. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium w Polsce (ubezpieczenie tylko od Nieszczęśliwych Wypadków nie będzie akceptowane).
5. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
6. Stypendyści otrzymają zestaw słowników językowych i pomocy naukowych.
7. Do obowiązków stypendysty należy:
a). ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu pobytu, Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Tel. +48 22 55 21 888; fax +48 22 55 21 887; e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl; www.studium.uw.edu.pl
b). ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy kończącej udział w Programie,
c). ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy końcowej), wygłaszanych w grudniu 2017 r. i kwietniu/maju 2018 r.,
d). odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty,
e). udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 2 semestry i zaliczenie tych zajęć,
f). stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji,
g). przygotowanie pracy końcowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim,
h). obrona (prezentacja w ramach seminarium) pracy końcowej najpóźniej do 22
VI 2018 r.
8. W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane.
9. Wręczenie dyplomów ukończenia „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego-II” odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2018 r.
10. Obsługą organizacyjną Programu zajmuje się Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej UW.
11. Dyrektorem i koordynatorem „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – II” jest Jan Malicki, dr h.c., kierujący Studium Europy Wschodniej UW, przy którym działa Biuro Programu oraz koordynujący działanie „starego programu” aż do momentu zakończenia studiów przez wcześniej przyjętych stypendystów.

VI. BIURO PROGRA MU
1. Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego II mieści się na Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej, ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów).
2. Dane kontaktowe Biura:
Tel.: 22 55 21 888, faks: 22 55 21 887,
e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl;

Informacje pochodzą studium.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego II mieści się na Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)

tel. 22 55 21 888
bialorus.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl