Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2019

Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Program Stypendialny nosi imię Konstantego Kalinowskiego (ur. w 1838 r.), powstańca styczniowego, pełnomocnika rządu powstańczego na Wielkie Księstwo Litewskie, straconego w Wilnie (w 1864 r.), zasłużonego dla Polaków, Litwinów i Białorusinów, którego pamięć cieszy się szczególnym szacunkiem współczesnych Białorusinów.

Program jest kontynuacją i rozwinięciem Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, powołanego w dniu 30 marca 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich został w 2016 r. przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny.

PROGRAM I

Program ma na celu stworzenie szansy dla studentów z Białorusi, relegowanych z rodzimych uczelni z powodów politycznych, na ukończenie studiów w Polsce lub studiowanie do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju.
Rząd Polski zapewnia odpowiednie środki na stypendia dla studentów z Białorusi, zaś polskie uczelnie wyższe skupione w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i pozostałe uczelnie biorące udział w Programie Stypendialnym Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, zabezpieczają warunki naukowo-dydaktyczne dla odbycia takich studiów.
Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
W 2006 r. przy Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim zostało utworzone Biuro Programu, którego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji stypendystów, monitorowanie przebiegu ich edukacji, a także losów absolwentów.

KANDYDACI

Uczestnikami Programu mogą być obywatele Białorusi, którzy w roku naboru lub roku poprzedzającym zostali relegowani z uczelni wyż- szych z przyczyn politycznych, a także absolwenci niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.
Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium. Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskie- go przewiduje skierowanie, przed rozpoczęciem studiów, na Roczny Kurs Języka Polskiego wszystkich przyjętych osób (poza osobami, które biegłość językową mają potwierdzoną odpowiednim certyfikatem).
Wstępną kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, złożona z pracowników akademickich oraz ewentualnie pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Komisji ustala listę rankingową kandydatów do Programu.
Ewentualne przyjęcie na uczelnie medyczne oraz artystyczne wymaga dodatkowego, wcześniejszego potwierdzenia możliwości naboru w danym roku oraz osobnego sprawdzenia kompetencji kandydatów przez uczelnie. W wypadku aplikowania na takie uczelnie kandydat zostanie przyjęty do Programu dopiero wówczas, gdy zostanie wpisany na listę studentów danej uczelni medycznej lub artystycznej, po samodzielnym spełnieniu wszystkich stawianych tam wymogów.
Komisje lub osoby wyznaczone przez rektorów (dziekanów) uczelni, do których trafią studenci, dokonają już w ramach poszczególnych wydziałów (instytutów) oceny różnic programowych i ustalą zasady ich wyrównania.

WARUNKI STYPENDIUM

Długość studiów będzie zależała od tego, na który rok studiów w Polsce student zostanie zapisany. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy rok) stypendium nie może objąć więcej niż 5 lat (studia I-go i II-go stopnia). Wyjątkiem mogą być jedynie studia medyczne lub architektoniczne (lub inne, których program nauki zakłada studia dłuższe, niż 5 lat do uzyskania magisterium). Studenci zwolnieni zostaną z opłat za naukę w polskich uczelniach wyższych.
Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1250,- zł miesięcznie w przypadku studiów I stopnia (I-III rok studiów jednolitych) oraz 1500,- zł na studiach II stopnia (IV i V rok studiów jednolitych). Stypendium wypłacane jest wyłącznie podczas pobytu na studiach w Polsce.
Na stypendyście spoczywa obowiązek opłacenia ubezpieczenia medycznego oraz wystąpienia o zezwolenie na pobyt czasowy (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 1650 ze zm.).
Uczelnie zaoferują studentom płatne miejsca w domach akademickich.
Podczas pobytu w Polsce studenci będą brali udział w spotkaniach organizowanych przez Biuro Programu. 6. Obowiązki stypendysty i Jednostki dookreślone będą w umowie zawartej pomiędzy stronami.
Szczegółowe zasady studiowania w ramach Programu zawiera Regulamin określający warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program I i „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program II (Załącznik do Zarządzenia nr 95 Rektora UW z dn. 10 września 2018 r., tekst jednolity Obwieszczenie nr 13 Rektora UW z dn. 20 września 2018 r., Monitor UW poz. 255, dostępny na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej http://studium.uw.edu.pl/).

DOKUMENTY

 • Wypełniony kwestionariusz „Kandydata Programu” (dostępny na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej http://studium. uw.edu.pl/)
 • Podanie o przyjęcie na studia w Polsce
 • Dokumenty ukończenia szkoły średniej (matura).
 • Apostille dokumentu ukończenia szkoły średniej (matury).
 • Indeks z dotychczas odbywanych studiów na Białorusi*.
 • Wpisy zaliczonych przedmiotów*.
 • Program odbywanych na Białorusi studiów (dla ustalenia różnic programowych)*.
 • Dokument potwierdzający relegowanie ze studiów*.
 • Dokument świadczący o zatrzymaniu/aresztowaniu lub skazaniu (jeżeli miały miejsce).
 • Inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą być istotne dla decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

*Dotyczy osób relegowanych ze studiów.

APLIKACJE

Kandydat do Programu może nadesłać dokumenty pocztą lub faksem, złożyć osobiście w Biurze Programu w Studium Europy Wschodniej UW, w każdej placówce dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Białorusi oraz w biurze Komitetu Obro- ny Represjonowanych (HKAR). Kopie dokumentów należy przesłać mailem do Biura Programu Studium Europy Wschodniej UW. Rozpatrywane będą tylko kandydatury zawierające komplet dokumentów.
Foldery i kwestionariusze będą dostępne od 1 marca 2019 r. w Biurze Programu, na stronie internetowej oraz w placówkach dyplomatycznych i konsularnych RP na Białorusi.

Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2019 r.
Rozmowy kandydatów z komisją kwalifikacyjną na Białorusi i w Polsce odbędą się na przełomie czerwca i lipca 2019 r. Dokładne informacje o miejscu i terminie rozmowy będą przysyłane e-mailem, na adresy podane w ankietach dla kandydatów do Programu.
Decyzja o ostatecznym przyjęciu do Programu i skierowaniu na uczelnie zostanie ogłoszona do 31 lipca 2019 .

Program II

„Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program II” adresowany jest do obywateli Białorusi.
Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.
Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych w ramach staży naukowych, w oparciu o projekty złożone w ramach aplikacji przez kandydatów.

Łączny czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu jedynie na dodatkowy, dziesiąty miesiąc – lipiec. Może to nastąpić w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy końcowej na ocenę, co najmniej dobrą oraz potwierdzonego udziału w konferencjach naukowych czy programach odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium kończy się 31 lipca 2020 r.

Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 października 2019 r.
W roku akademickim 2019/20 dla osób przyjętych, bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2019 r. dodatkowym, intensywnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie 12 miesięcy.
Realizacja stażu, w już przydzielonych uczelniach, rozpocznie się od 1 października 2019 r. i zakończy się 30 czerwca 2020 r.

Wysokość stypendium wynosi 2.400,- zł. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program II”) do Ambasady RP w Mińsku oraz przesłać kopię skanem na adres bialorus.studium@uw.edu.pldo 30 maja 2019 r.

Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Ukończone studia wyższe (studia II stopnia, ukończone obroną pracy, z tytułem magistra lub specjalisty) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji.
 • Wiek kandydatów do 35 lat, poza wyjątkowymi wypadkami.
 • Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub szeroko pojmowanej transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej.
 • Znajomość języka polskiego na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 5,6).

Udziału w Programie nie mogą brać osoby pobierające naukę lub odbywające staż w innej polskiej publicznej jednostce edukacyjnej lub wykonujące pracę
zarobkową.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi.
 • Kwestionariusz kandydata dostępny na stronie (www.studium.uw.edu.pl).
 • Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim).
 • Projekt planowanej podczas pobytu pracy badawczej (w języku polskim).
 • Curriculum vitae w języku polskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią.
 • Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
 • Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych, w tym przede wszystkim języków polskiego i angielskiego.
 • Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

TRYB KWALIFIKACJI

Termin składania aplikacji upływa 20 maja 2019 r.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

 • I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 30 maja 2019 r.
 • II etap kwalifikacji polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Komisją Kwalifikacyjną na przełomie czerwca i lipca 2019 r. (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Ambasadzie RP w Mińsku (o szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Programu).
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu w terminie do 31 lipca 2019 r.
O przydziale do konkretnej uczelni w Polsce zostaną powiadomieni przez Biuro Programu najpóźniej do 15 września 2019 r.

OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM
Stypendia są realizowane na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
Studium Europy Wschodniej UW zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.
Uczelnie, na które skierowano stypendystów wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac końcowych. Studium Europy Wschodniej powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.
Stypendyści są zobowiązani posiadać ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące okres pobytu na stypendium w Polsce (ubezpieczenie tylko od Nieszczęśliwych Wypadków nie będzie akceptowane).
Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
Stypendyści otrzymają zestaw słowników językowych i pomocy naukowych.

Do obowiązków stypendysty należy:
a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (Tutorem) rocznego programu pobytu,
b) ustalenie z Tutorem zakresu i tematu pracy kończącej udział w Programie,
c) ustalenie z Tutorem tematów 2 referatów (części pracy końcowej), wygłaszanych w ramach jego seminariów,
d) przygotowanie i wygłoszenie referatu w ramach organizowanych w Studium Europy Wschodniej UW seminariów wewnętrznych Programu,
e) odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez Tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty,
f) udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 2 semestry i zaliczenie tych zajęć,
g) stały kontakt z Tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji,
h) przygotowanie pracy końcowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim,
i) obrona (prezentacja w ramach seminarium) pracy końcowej najpóźniej do 22 czerwca 2020 r.

W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane.
Wręczenie dyplomów ukończenia „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego Program II” odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.
Obsługą organizacyjną Programu zajmuje się Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej UW.
Obowiązki stypendysty i Studium Europy Wschodniej UW dookreślone będą w umowie zawartej pomiędzy stronami.
Szczegółowe zasady studiowania w ramach Programu zawiera Regulamin określający warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów w ramach „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program I i „Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego” – Program II (Załącznik do zarządzenia nr 95 Rektora UW z dn. 10 września 2018 r., tekst jednolity Obwieszczenie nr 13 Rektora UW z dn. 20 września 2018 r., Monitor UW poz. 255, dostępny na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej http://studium.uw.edu.pl/).

BIURO PROGRAMU
Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego mieści się na Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej, ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)
Dane kontaktowe Biura:
Tel.: 22 55 21 888, faks: 22 55 21 887,
e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl

Informacje pochodzą studium.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego II
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)

tel. 22 55 21 888
bialorus.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl