Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

organizator:

Gmina Kłodzko

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko obejmuje następujące rodzaje stypendiów:
1. stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych,
2. stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych.

1.Osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego.
2. Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1). nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pow. 5.6 w szkołach gimnazjalnych, pow. 4.90 w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych i pow. 4.70 na uczelniach wyższych,
3). wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,
4). posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
5). są mieszkańcami Gminy Kłodzko.

3. Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się następującymi dokumentami:
1). oryginałem świadectwa szkolnego,
2). pisemną opinią sołtysa wsi,
3). zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.

1. Osiągającym wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach uczniom szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego.
2. Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:
1). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali pozytywną opinię dyrektora i wychowawcy w zakresie przestrzegania podstawowych norm kultury i zachowania w szkole,
2). zajmowali czołowe miejsca w wydarzeniach artystycznych, sportowych, muzycznych lub innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym i akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,
3). wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,

4). posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
5). są mieszkańcami Gminy Kłodzko.

3. Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się następującymi dokumentami:
1). oryginałem świadectwa szkolnego,
2). oryginałami dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych,
3). pisemną opinią sołtysa wsi oraz dyrektora i wychowawcy szkoły,
4). zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź  z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.

Więcej informacji na www.gmina.klodzko.pl oraz na www.bibliotekagmina.klodzko.pl

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Gmina Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl
gmina.klodzko.pl