Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny i Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź

organizator:

KGHM Polska Miedź S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2017

Program stypendialny i Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź

Program stypendialny oraz Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z inicjatyw prowadzonych wspólnie z uczelniami. Celem programu jest uzyskanie przygotowanych przez studentów innowatorskich rozwiązań i opracowań analitycznych w ramach realizowanych prac dyplomowych dotyczących zagadnień istotnych dla KGHM. Firma oferuje przy tym wsparcie finansowe w formie miesięcznego stypendium przez okres do czterech semestrów kształcenia oraz ufundowanie jednorazowej nagrody za najlepszą pracę dyplomową.

Warunki udziału w Programie Stypendialnym i Konkursie

 1. W Programie i Konkursie mogą uczestniczyć studenci studiów II oraz III stopnia uczelni akademickich posiadający udokumentowane osiągnięcia z dziedziny, z której KGHM proponuje zakresy tematyczne albo osiągnięcia w nauce potwierdzone średnią ocen przynajmniej 4,5 ze studiów I stopnia lub trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.
 2. Warunkiem udziału jest złożenie aplikacji zawierającej:
 • wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej ze wskazaniem wybranego zakresu tematycznego wraz z abstraktem,
 • dokumenty poświadczające osiągnięcia studenta zgodnie z zapisem w pkt. 1 powyżej,
 • Curriculum Vitae,
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, w którym m.in. podany jest tryb studiów, kierunek i specjalność, data rozpoczęcia studiów, planowany okres ich zakończenia,
 • oświadczenie uczelni o akceptacji zakresu tematycznego do realizacji przez studenta wraz ze wskazaniem promotora (imię, nazwisko, telefon służbowy, adres e-mail),
 • szczegółowy opis propozycji realizacji pracy dyplomowej, w którym student wykazuje wartość dodaną dla KGHM, np. zamierzone cele i spodziewane efekty oraz ich
 • wpływ na poprawę efektywności procesów, pracy maszyn lub urządzeń, zwrot z inwestycji – w jakim stopniu, w jakim czasie,
 • uzasadnienie, dlaczego problematyka założonej do realizacji pracy dyplomowej jest istotna dla KGHM wraz ze wskazaniem obszarów, które będą finansowane funduszem stypendialnym.

3. Aplikacje należy składać do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Najlepsze prace dyplomowe mogą być dodatkowo wyróżnione specjalną nagrodą Prezesa Zarządu KGHM.

Informacji w zakresie realizacji Programu udziela Lucyna Owczarek, e-mail Lucyna.Owczarek@kghm.com

Tematy do realizacji przez Studentów w ramach Programu stypendialnego i Konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności Spółki:

1. Koncepcja budowy mobilnego agregatu klimatyzacji stanowiskowej wykorzystującego sprężone powietrze jako czynnik chłodniczy. Propozycja rozwiązań technicznych umożliwiająca wykorzystanie sprężonego powietrza w procesie chłodzenia kabin stanowiskowych i miejsc podziału pracy oraz redukcję zużycia powszechnie wykorzystywanych czynników chłodniczych. Uzyskanie efektu chłodniczego na skutek sprężania i rozprężenia powietrza przy pomocy sprężarki, co powinno umożliwić zmianę sposobu chłodzenia jednoosobowych stanowisk pracy poprzez wyeliminowanie klasycznych agregatów chłodniczych oraz ograniczenie stosowania w warunkach dołowych czynnika chłodniczego R-134a, którego używanie jest ostro limitowane, a w przyszłości może zostać zakazane. Należy wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy z dnia 15.05.2015r „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” nakładające na właścicieli urządzeń konieczność ewidencji zużytego czynnika w CRO (centralny rejestr operatorów).

2. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy na osiągane mierniki bezpieczeństwa. Sprawdzenie korelacji między wprowadzonymi systemami bezpieczeństwa a poprawą wyników BHP (poprawa środowiska pracy, ograniczenie liczby wypadków przy pracy). Analiza powinna objąć w szczególności: zbadanie jak działania nad zmianą postaw pracowników wpływają na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i czy zwiększają ilość zgłoszeń zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Porównanie danych okresu przed wprowadzonymi Systemami Bezpieczeństwa Pracy i po wdrożeniu procedur. Rekomendacja obszarów do doskonalenia celem poprawy bezpieczeństwa – dobre praktyki z innych przedsiębiorstw. Ustalenie systemowych standardów BHP, które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy – ograniczenie liczby wypadków i ich skutków oraz poprawę środowiska pracy.

3. Zabiegi techniczne służące poprawie klarowności wody nadosadowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania zabiegów technicznych służących poprawie klarowności ujmowania wody nadosadowej. Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy OUOW w zakresie gospodarki wodnej i szlamowej, wykonanie bilansu wód, prognoza kształtu i głębokości akwenu w miarę przyrostu wysokości składowania odpadów, analiza i opis zasad pracy istniejących ujęć wody, analiza możliwości zastosowania zabiegów technicznych służących poprawie klarowności ujmowanych wód nadosadowych, analiza i klasyfikacja opracowanych wariantów pod względem technicznym i ekonomicznym, zestawienie szacunkowych kosztów dla wybranego wariantu, opracowanie wytycznych do projektowania.

4. Przegląd i analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami na podstawie spółek giełdowych. Zadaniem autora pracy jest dokonanie przeglądu organizacji i stosowanych rozwiązań w zakresie standardów zarządzania projektami w innych spółkach, podanie okresu stosowania/wdrożenia, stopnia ich rozwoju oraz uzyskiwanych efektów w organizacji. Końcowym elementem powinno być porównanie i ocena zaawansowania rozwoju standardów wdrożonych w KGHM na tle spółek notowanych na giełdzie oraz propozycje ewentualnych kierunków rozwoju i optymalizacji procesów.

5. Struktura zmienności oraz metodyka szacowania zasobów wytypowanych pierwiastków towarzyszących złożom Cu – Ag LGOM. Tematyką jest zagadnienie występowania pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi. Obecność metali współwystępujących jest stwierdzana na wszystkich etapach produkcji i przerobu rud w KGHM, jednak wiedza o przestrzennym rozmieszczeniu i zależnościach rządzących ich obecnością jest uzależniona od gęstości opróbowania skał złożowych. Ze względu na koszt opróbowania (pobranie prób złoża, transport, przygotowanie próbki do analizy) oraz koszt analizy XRF lub chemicznej, jakość informacji geologicznej posiadanej przez służby geologiczne KGHM jest zróżnicowana w odniesieniu do różnych metali. O ile dane dotyczące miedzi są precyzyjne (gęsta siatka opróbowania, oznaczenia cząstkowe niekomasowane w badaniach chemicznych), tak w przypadku składników współwystępujących jakość danych jest znacząco niższa (siatka rozrzedzona, komasacja prób cząstkowych). Koszt wykonania analiz kilkunastu metali sięga kilkuset złotych (analiza Cu – kilkanaście zł), więc każda metoda geostatystyczna pozwalająca na pozyskanie wiedzy o rozmieszczeniu metali w złożu ma wymiar ekonomiczny. Metody geostatystyczne stanowią we współczesnej geologii gospodarczej podstawę podejmowania decyzji biznesowych.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

Lucyna.Owczarek@kghm.com
kghm.com