Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Fundacji Nauka i Pasja

organizator:

Fundacja Nauka i Pasja

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.05.2013

Program stypendialny Fundacji Nauka i Pasja

Przyznawania stypendiów przez Fundację Nauka i Pasja

Kryteria przyznawania stypendiów

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria:

 • Kryterium nr 1: Wartość merytoryczna Wniosku. Oceniana głównie poprzez dwa kryteria „chciecjstwo” i „kumatość”.
 • Kryterium nr 2: Potwierdzony średni łączny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w miesiącu. Oblicza się go dodając dochody brutto z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia wszystkich osób pozostających wraz z uczniem we wspólnym gospodarstwie domowym i dzieląc tę sumę przez liczbę takich osób. Należy przy tym uwzględnić wszystkie źródła dochodów, jak wynagrodzenia za pracę, zasiłki rodzinne, emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, stałe zasiłki z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy. Fundacja ma prawo żądać ich okazania. Inne stypendia otrzymywane przez ucznia należy także wliczyć do dochodu.
 • Kryterium nr 3: Przepracowanie połowy wakacji za wynagrodzeniem lub jako wolontariat. Trzeba okazać zaświadczenie z miejsca pracy, stażu, wolontariatu z poświadczonym zarobkiem.

Tryb przyznawania stypendiów

 • Uczeń lub student ubiegający się o stypendium wysyła Wniosek i Projekt wraz z ewentualnymi załącznikami przez stronę internetową Fundacji.
 • Termin przyjmowania wniosków: 30 maja 2013.
 • Stypendia przyznawane są na okres wskazany i uzasadniony merytorycznie w Projekcie przedstawionym przez ucznia, zatwierdzony przez zarząd Fundacji, nie dłużej jednak niż na 10 miesięcy. W IV edycji od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014.
 • Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej i w formie wsparcia merytorycznego ze strony Mentora.
 • O wysokości poszczególnych stypendiów decyduje zarząd Fundacji na podstawie Wniosku i rekomendacji merytorycznej Projektu przedstawionej przez Mentorów.
 • Wysokość stypendium i okres jego przyznawania mogą ulec zmianie decyzją Zarządu Fundacji przed i w trakcie jego trwania.

Obowiązki Stypendysty

 • Stypendysta wraz z wybranym Mentorem przez okres poprzedzający przyznawanie Stypendium (od ogłoszenia wyników konkursu stypendialnego do momentu uzyskania pierwszej płatności) ustala harmonogram stypendium, a także pomysł na działanie/projekt towarzyszące stypendium.
 • Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem sformułowanym w Projekcie stworzonym wspólnie z Mentorem jeszcze przed rozpoczęciem pobierania stypendium oraz do złożenia Sprawozdania z realizacji celu oraz jego wydatkowania do 15 dni po zakończeniu jego pobierania.
 • Stypendysta lub jego opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zarząd Fundacji w formie pisemnej o zmianie sytuacji Stypendysty, powodującej zawieszenie wypłacanego stypendium.
 • Stypendysta ma obowiązek informowania Zarządu Fundacji o innych przyznanych mu stypendiach.

Tryb realizacji stypendiów

 • Stypendysta lub jego opiekun prawny otrzymuje informację o wysokości przyznanego stypendium.
 • Stypendium przekazywane jest przez Fundację na osobiste konto ucznia czy studenta, lub jego prawnego opiekuna, wskazane we Wniosku. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami są uczeń czy student lub jego opiekun prawny.
 • Stypendium wypłacane jest raz w miesiącu, do 10 dnia każdego miesiąca, chyba że inną decyzję podejmie Zarząd Fundacji, informując o tym ucznia czy studenta.
 • W szczególnych przypadkach, na wniosek pisemny ucznia czy studenta, Stypendium może zostać wypłacone w całości lub w kilku większych ratach, bez zachowania rat miesięcznych.
 • Stypendysta (lub jego opiekun prawny) wydatkuje przekazane przez Fundację środki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zasady rozliczania stypendium

 • Na prośbę Fundacji, Stypendysta może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentacji wydatków w postaci faktur, dowodów wpłat, rachunków, paragonów i in. dokumentów.
 • Wszystkie wydatki pokrywane ze stypendium powinny być poczynione w okresie, na który przyznane zostało stypendium. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ucznia lub jego opiekuna prawnego, okres ten może zostać wydłużony.
 • Stypendysta przygotowuje Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z otrzymanego stypendium i przekazuje je do zarządu Fundacji w ciągu 15 dni od zakończenia jego pobierania.

Cofnięcie stypendium

Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy Stypendysta:

 • przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium lub prezentuje postawę niegodną stypendysty,
 • nieprawidłowo wykorzystuje stypendium,
 • nie rozliczy w wymaganym terminie przekazanego stypendium.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji. Przepisy niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji i wiążą stypendystów, Mentorów od daty zawiadomienia.

Informacje pochodzą ze strony naukaipasja.org

Kontakt

Fundacja Nauka i Pasja
Al. Szucha 8
00- 582 Warszawa
tel. 693 324 794
fundacja@naukaipasja.org
www.naukaipasja.org