Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny dla uczniów z gminy Sokołów Małopolski

organizator:

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Program stypendialny dla uczniów z gminy Sokołów Małopolski

PROGRAM STYPENDIALNY

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016
Podstawą przyznania stypendium jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Dochód miesięczny na osobę w rodzinie obliczamy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czyli (nie może być większy niż 456,00 zł),
Do dochodu wliczane są także między innymi: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe itp.
Przyjmuje się że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
Stypendium nie przysługuje studentom oraz uczniom, którzy ukończyli 24 lata.
Stypendia przyznawane są zgodnie z regulaminem wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Sokołów Młp.
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sokołów Młp.
Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, prawny opiekun lub instytucja.
Jakiekolwiek poprawki naniesione we wniosku uznawane będą jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem wnioskodawcy
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ: W ZESPOLE OŚWIATOWYM W SOKOŁOWIE MŁP. W TERMINIE: 15.VIII  –  15.IX.2015

Pomoc materialna przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sokołów Małopolski Stypendium nie przysługuje:
uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sokołów Małopolski
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (dyrektora szkoły)
pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii  dyrektora szkoły
dyrektora szkoły

Pouczenie: Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.). Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.). Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Np. imienny bilet miesięczny na dojazd do szkoły proporcjonalnie wypłacony do wypłaconego dodatku z Opieki Społecznej), pobyt w internacie,
Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
Podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne – od sierpnia
Plecak szkolny
Odzież i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego:
strój gimnastyczny – koszulka, spodnie, spodenki , skarpety sportowe, dres – 2 komplety na 1 półrocze
obuwie sportowe ( tenisówki, halówki, trampki, adidasy) – 4 pary na 1 półrocze
Artykuły szkolne (zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier kancelaryjny i milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.)
Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa
Sprzęt komputerowy: np. komputer, monitor, drukarka, tusz do drukarki, pendrive, myszka, klawiatura, oprogramowanie.
Pomoce edukacyjne i naukowe , przybory do nauki zawodu
Nauka języków obcych i związane z tym opłaty
Nauka na basenie – strój kąpielowy, klapki, czepek
Pokrycie abonamentu internetowego – od września do grudnia, od stycznia do czerwca
Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Istotne jest także, by np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotację „sportowe”. Ceny przyjęte w rachunkach powinny być racjonalne.
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. kurtki, swetry, sukienki, strój galowy, czapki, bielizna osobista i inna odzież codzienna, sprzęt rehabilitacyjny, okulary korekcyjne, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska, namioty itp., opłaty wpisowego, opłaty za ubezpieczenie, wyżywienie oraz zakup roweru itp.

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE
zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny (w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku) albo oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
kserokopia odcinka renty/emerytury lub decyzji ZUS lub wyciąg bankowy
zaświadczenie albo oświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami lub zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń wystawione przez MGOPS,
zaświadczenie albo oświadczenie z o ilości hektarów przeliczeniowych wystawiony przez Urząd Gminy lub aktualny nakaz płatniczy
zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości netto zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp., a w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie o nie uzyskiwaniu dochodów
kopia wyroku sądu o separacji lub rozwodzie
kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów
w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub w ugodzie sądowej
oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie ,
zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
kopia decyzji/zaświadczenie o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej
kopia decyzji/zaświadczenie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wpłatę składek ubezpieczeniowych oraz oryginału zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o rodzaju prowadzonej działalności:
na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – oświadczenie o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, informacja US o formie opodatkowania
w formie karty podatkowej – oświadczenie o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
w przypadku zawieszenia lub likwidacji w/w działalności – dokument potwierdzający ten fakt (Urząd Skarbowy, ZUS itp.)
w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – oryginał zaświadczenia wystawiony przez szkołę potwierdzający posiadanie statusu ucznia,
w przypadku studiujących członków rodziny zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosków,
pisemne oświadczenie pod rygorem karalności o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu (praca dorywcza, umowa o dzieło, umowy zlecenia i inne)
kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenie
o dochodach z miesiąca w którym wniosek został złożony.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI I W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.09.2015

informacje pochodzą ze strony http://www.sokolow-mlp.pl/

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Młp.
(017) 77 29 019