Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny dla uczniów powiatu lubaczowskiego

organizator:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.01.2013

Program stypendialny dla uczniów powiatu lubaczowskiego

Organizatorem finansującym Program Stypendialny jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Instytucjami wspierającymi są Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaczowie. O stypendium mogą starać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników) powiatu lubaczowskiego. Stypendium dla jednego ucznia wynosi 1500,00 złotych wypłacone w pięciu miesięcznych ratach w wysokości 300,00 złotych każda wypłacane w ciągu 1 semestru ( 5 miesięcy – od 01.02.2013 do 30.06.2013 ).

Stypendium może otrzymać trzech uczniów z różnych szkół, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów określoną w kryteriach.
4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 130.
5. O przyznaniu stypendium decydować będzie suma punktów uzyskanych na podstawie następujących kryteriów:
1) Średnia ocen z wszystkich przedmiotów osiągnięta w ostatnim semestrze przed złożeniem wniosku:
a) za średnią powyżej 5.0 uczeń otrzymuje 20 punktów,
b) za średnią od 4.75 do 4.99 uczeń otrzymuje 15 punktów,
c) za średnią od 4.5 do 4.74 uczeń otrzymuje 10 punktów,
d) za średnią od 4.0 do 4.49 uczeń otrzymuje 5 punktów.
2) Oceny z następujących przedmiotów w ostatnim semestrze przed złożeniem wniosków: matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości.
a) za ocenę celującą uczeń otrzymuje 10 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje 9 punktów,
c) za ocenę dobrą uczeń otrzymuje 8 punktów.
3) Udział w olimpiadach przedmiotowych z matematyki i informatyki, które zwalniają z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013:
a) za udział w etapie centralnym uczeń otrzymuje 30 punktów.
b) za udział w etapie okręgowym uczeń otrzymuje 15 punktów.
c) za udział w etapie szkolnym uczeń otrzymuje 5 punktów.
4) Udział w konkursach przedmiotowych innych niż te wymienione w podpunkcie 3.
a) uczeń uzyskuje od 0 do 15 punktów.
b) o przyznaniu punktów decyduje Kapituła.
a) Przedstawienie planu rozwoju ucznia.
b) uczeń uzyskuje od 0 do 5 punktów.
O przyznaniu punktów decyduje Kapituła.

Składanie wniosków o stypendium odbywa się w następującym trybie:
1) Uczniowie ubiegający się o uzyskanie stypendium zobowiązani są do pobrania wersji elektronicznej formularza wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełnienie wszystkich jego części oraz złożenie go do organizatora w terminie wskazanym w Kryteriach Szczegółowych
2) Do wniosku należy dołączyć wypełniony i podpisany Plan Rozwoju, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu
3) Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana przez organizatora

Składanie wniosków:
1) Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w teczce opisanej w następujący sposób:
a) imię i nazwisko ucznia,
b) adres ucznia,
c) nazwa szkoły.
1) Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.
2) Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2013 roku.

Z uczniem, który uzyska stypendium będzie podpisana umowa. W przypadku ucznia niepełnoletniego w jego imieniu umowę podpisze rodzic lub opiekun prawny. Po okresie korzystania ze stypendium Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania funduszy w terminie wskazanym w umowie stypendialnej.

Informacja pochodzi ze strony www.bslubaczow.pl

Kontakt

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie
ul. Rynek 28