Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe10
 • socjalne7
 • artystyczne14
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2011/2012 Fundacji Orlen

organizator:

Fundacja ORLEN- DAR SERCA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

Program stypendialny dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2011/2012 Fundacji Orlen

Ruszyła siódma edycja Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego, kierowanego do uzdolnionych uczniów z gimnazjów i szkół stopnia ponadgimnazjalnego. Jest to kontynuacja realizowanego od ponad 6 lat projektu, którego celem jest umożliwienie zdolnym młodym ludziom zdobywania pogłębionej wiedzy, a także realizacji ich pasji i marzeń. W tym roku szczególną uwagę będziemy także zwracać na zaangażowanie kandydatów w działania społeczne.

…Aby zostać stypendystą Fundacji należy
:
1. pobrać i zapoznać się z zamieszczonym poniżej „Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012” wraz załącznikami  (formularze Wniosku o przyznanie stypendium oraz Oświadczenie);
2. dokładnie zapoznać się z Regulaminem;
3. wypełnić starannie, dużymi, drukowanymi literami wniosek o stypendium oraz oświadczenie;
4. dołączyć do wniosku kopię świadectwa z roku szkolnego 2010/2011, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę;
5. dołączyć do wniosku kopie dokumentów uwiarygodniających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu sportowego itp.) oraz/lub zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową) lub Szkołę;
6. dołączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia, stwierdzające dochody członków rodziny ucznia w roku 2010 lub – w przypadku rodzin utrzymujących się z dochodów z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
7. w przypadku ucznia niepełnosprawnego – dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub Szkołę;
8. sprawdzić, czy zgromadzone dokumenty stanowią wymagany komplet;
9. wysłać komplet dokumentów w terminie do 31 lipca 2011 r. listownie w formie papierowej na adres Fundacji: ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa z dopiskiem: „DIM POLSKA”.

Uwaga:
• przy wypełnianiu wniosku stypendialnego należy podać aktualne numery telefonów, adresy, itp.
• dokumenty poświadczające osiągnięcia powinny dotyczyć sukcesów osiągniętych w ciągu minionego roku szkolnego. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski i spełniające wszystkie wymagane Regulaminem kryteria.

Informacje pochodzą ze strony www.orlendarserca.pl

Kontakt

Fundacja ORLEN- DAR SERCA
ul. Gordona Bennetta 2
02-159 Warszawa

magdalena.zatorska@orlen.pl
www.orlendarserca.pl