Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe46
 • naukowe17
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny "Chcemy pomóc"

organizator:

Stowarzyszenie "Chcemy pomóc"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2013

Program stypendialny "Chcemy pomóc"

Do programy stypendialnego może przystąpić każdy kto spełnia poniższe warunki:

1). jest uczniem gimnazjum albo szkoły ponad gimnazjalnej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, który w roku przyznania stypendium nie ukończył 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki),

2). jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem, co najmniej jednej ze spółek GK Kopex na podstawie jednej z poniższych umów tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy na podstawie której cyklicznie wykonuje pracę,

3). legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2013/2014 a zatem średnia ocen będzie brana pod uwagę z roku szkolnego 2012/2013),

4). w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
sportu lub nauki (stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2013/2014 a zatem szczególne osiągnięcia będą brane pod uwagę z roku szkolnego 2012/2013),

5). znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Przy rozpatrywaniu wniosków ustalamy skalę punktową jak niżej:

a). średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:

 • od 4,0 do 4,49 – 1 punktu
 • od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,
 • 5,0 i wyższa – 3 punkty,

b). za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:

 • miasta / powiatu / województwa – 1 punkt,
 • krajowym / międzynarodowym – 2 punkty,
 • finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 3 punkty,

c). za udokumentowaną działalność społeczną – 1 punkt.

d). uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.

W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:

 • dla uczniów gimnazjów – 200 zł,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł.

WAŻNE!

Wnioski o wypłatę stypendium można składać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2013 roku za rok szkolny 2013/2014 (będziemy brać pod uwagę oceny za rok szkolny 2012/2013).

Osoby wybrane przez stowarzyszenie mogą przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą zanim udzielą pomocy stypendialnej.

Liczba stypendiów będzie ograniczona.

W przypadku pytań dotyczących programu stypendialnego uprzejmie informujemy, że będziemy udzielać na nie odpowiedzi na spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie.

Informacje pochodzą ze strony www.kopex.com.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Chcemy pomóc"
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice


www.kopex.com.pl