Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny "Bociek" dla uczniów z gminy Srokowo

organizator:

Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" w Srokowie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 16.07.2012

Program Stypendialny "Bociek" dla uczniów z gminy Srokowo

Stypendium Programu Stypendialnego „Bociek”

Celem Funduszu jest finansowa pomoc zdolnym uczniom zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Srokowo, uczęszczających do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz dziennych szkół pomaturalnych i collegiów.

Ubiegający się o stypendium muszą spełnić następujące warunki:

1.Być zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Srokowo.

2. Osiągać określoną średnią ocen:

 • nie mniejszą niż 4,75 na świadectwie ukończenia gimnazjum i nie mniejszą niż 4,00 na koniec semestrów szkoły ponadgimnazjalnej oraz pomaturalnej i collegium.
 • uzyskiwać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania (w przypadku uczniów kończących gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)

3. Wykazać się udokumentowaną aktywnością społeczną (np. wolontariat).

4. Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość przyznanego stypendium będzie uwzględniać sytuację materialną, losowa i rodzinną.

Wniosek o przyznanie stypendium   ubiegający się o nie składa w okresie 1-15 lipca i w ciągu tygodnia po zakończeniu I semestru.

Wraz z  wnioskiem, ubiegający się o stypendium składa:

 • oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Srokowo na pobyt stały,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów  netto w rodzinie z okresu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o stypendium,
 • oświadczenie w/g wzoru, o nieotrzymywaniu stypendium z innych źródeł (np. ANR, starostwo, unijne itp.) z wyłączeniem stypendiów szkolnych:  socjalnego i motywacyjnego,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • przy ubieganiu się o stypendium na I semestr  potwierdzoną kserokopię świadectwa bądź zaświadczenie ze szkoły pomaturalnej o średniej ocen za rok szkolny,
 • przy ubieganiu się o stypendium na II semestr  wykaz ocen za I semestr oraz opinię wychowawcy klasy lub też dyrektora  lub opiekuna,
 • zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zmianach, mających wpływ na  przyznanie stypendium.

Ubiegający się o stypendia  mogą również  złożyć dokumenty wykazujące, że:

 • są finalistami olimpiad przedmiotowych, lub mają udokumentowane osiągnięcia na szczeblu wyższym niż gminny,
 • znajdują się w trudnej sytuacji losowej, rodzinnej i materialnej

Wnioski wraz z oświadczeniami należy składać do pani Haliny Renc w siedzibie Stowarzyszenia pod adresem ul. Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 lipca 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.sukcessrokowo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka" w Srokowie
Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
tel. 606 419 287

www.sukcessrokowo.pl