Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny 2012/2013 Miasto Kraśnik

organizator:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Program stypendialny 2012/2013 Miasto Kraśnik

Burmistrz Miasta Kraśnik ogłasza nabór wniosków na Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013 dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik. Wnioski na stypendia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku. Wnioski na zasiłki szkolne przyjmowane będą przez cały rok.

Wnioski można pobierać w MOPS Kraśnik /sekretariat/ lub ze strony internetowej MOPS: www.mops.krasnik.pl

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń bez względu na wysokość dochodu w rodzinie pod warunkiem, że w rodzinie tej wystąpiło zdarzenie losowe: śmierci rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, ciężka choroba lub wypadek ucznia, powódź, pożar.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł w miesiącu wrześniu 2012r. i 456 zł od października 2012r.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Kraśnik.

Stypendium może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
 • świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Dodatkowymi zajęciami może być nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, instrumenty muzyczne, mikroskop czy luneta dla ucznia zainteresowanego biologią lub astronomią. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Decyzja dotycząca zasiłku szkolnego wydawana będzie na podstawie złożenia wniosku w terminie nie przekraczającym 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymagane załączniki do wniosków:

 • Zaświadczenia o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2012r.tj. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).


Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych ( w miesiącu wrześniu 1 ha przeliczeniowy wynosi 207 zł.. miesięcznie , od 1 października 1 ha przeliczeniowy wynosił będzie 250 zł. miesięcznie).
 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
 • Oświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
 • Odcinek renty/emerytury.
 • Oświadczenia o dodatkowych dochodach.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły /lub adnotacja z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora na wniosku/.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć:

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, gdy uczeń jest niepełnoletni,pełnoletni uczeń.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Stypendium szkolnego udziela – Danuta Szydłowska –tel. 81 825 15 80, pok.

Wnioski ubiegających się o stypendium szkolne przyjmowane będą w MOPS Kraśnik

Wszystkich zainteresowanych prosi się o terminowe kompletowanie w/w dokumentów do wniosku z m-ca sierpnia 2012 r., co pozwoli na sprawne ich rozpatrywanie.

Informacje pochodzą ze strony:
www.mops.krasnik.pl

Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Grunwaldzka 4A
23-210 Kraśnik
tel. 81 825 15 80
dszydlowska@mops.krasnik.pl
www.mops.krasnik.pl