Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne44
 • naukowe89
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny 2012/2013 Miasto Kałuszyn

organizator:

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Program stypendialny 2012/2013 Miasto Kałuszyn

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256,  poz. 2572 z póżn. zm.)
Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

stypendium szkolne – może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł  na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kałuszyn.
Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zakupu odzieży sportowej, zwrotu za bilety miesięczne. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Wnioski należy składać w terminie od 01 września do 15 września 2012 roku w sekretariacie Urzędu  Miejskiego  w Kałuszynie
Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kałuszyn


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2012 roku)  bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.kaluszyn.pl

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE
Pocztowa 1
05 - 310 Kałuszyn
tel. 025 757-66-18
sekretariat@kaluszyn.pl
http://www.kaluszyn.pl