Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny 2012/2013 Gmina Krasnosiels

organizator:

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Program stypendialny 2012/2013 Gmina Krasnosiels

STYPENDIA SZKOLNE ROK SZKOLNY 2012/2013

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, który spełnia następujące kryteria:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 456 zł netto;
 2. w rodzinie występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność, ( dotyczy ucznia, rodziców lub rodzeństwa),
 • ciężka lub długotrwała choroba,( j.w.)
 • wielodzietność ( 3 lub więcej dzieci),
 • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 1. rodzina jest niepełna – tzn. uczeń wychowywany jest przez jedno z rodziców, z uwagi na okoliczności takie jak: śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji;

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2012r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) za miesiąc sierpień,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu sierpniu dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub kopię nakazu płatniczego,
 • decyzję o przyznanych dopłatach dla gospodarstw z ARIMR,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów,
 • odcinek renty lub emerytury  o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc sierpień 2012r,
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych w miesiącu sierpniu 2012r,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • postanowienie dyrektora szkoły,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w formie gotówkowej poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków udokumentowanych imiennymi fakturami/ rachunkami potwierdzającymi faktycznie poniesione wydatki mieszczące się w wysokości przyznanego stypendium.

Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 • podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, zeszyty,
 • pomoce dydaktyczne (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice szkolne, globusy, kalkulatory, itp.),
 • artykuły szkolne ( np. piórniki, bloki, długopisy, flamastry, kredki, pędzle, okładki, temperówki plastelina, itp.),
 • plecak lub tornister,
 • obuwie sportowe na W-F ( 1 para na semestr),
 • strój sportowy na W-F, (1 na semestr),
 • przybory do nauki zawodu,
 • sprzęt muzyczny,
 • oprogramowanie do komputera,
 • tusze do drukarek, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od IX do VI),
 • opłata zajęć edukacyjnych, dodatkowych i wyrównawczych, pozaszkolnych (językowe, sportowe, kółka tematyczne,)
 • bilety miesięczne.

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązują faktury za:

 • zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2012r.
 • abonament internetowy od września 2012r. do czerwca 2013r.

Zwrot środków pieniężnych za zakup powyższych przedmiotów następuje wyłącznie na podstawie okazanych imiennych faktur i rachunków uproszczonych na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wystawione faktury/rachunki powinny zawierać odpowiednie nazewnictwo zakupionych artykułów z przymiotnikiem „szkolne”, „sportowe”. W przypadku braku odpowiedniego określenia, wymagane jest by sprzedawca umieścił na fakturze odręczną adnotację z takim określeniem oraz potwierdził to własnoręcznym podpisem oraz pieczątką sklepu.

UWAGA: Nie będą akceptowane faktury i rachunki na ogólną kwotę zakupów bez wyszczególnienia asortymentowego zakupionych artykułów.

Wnioski należy składać od 03.09.2012 do 17.09.2012. do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Krasnosielcu ( Urząd Gminy ) pokój nr 18

Informacje pochodzą ze strony:http://gminakrasnosielc.pl

Kontakt

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
Rynek 40
06-212 Krasnosielc
Tel. 29 717 51 03

http://gminakrasnosielc.pl