Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
 • inne10
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendia im. Konstantego Kalinowskiego

organizator:

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2010

Program Stypendia im. Konstantego Kalinowskiego

Program Stypendia im. Konstantego Kalinowskiego – V edycja 2010/2011

Zasady programu:
1. Program ma na celu danie szansy studentom z Białorusi, którym uniemożliwiono studiowanie ze względów politycznych na Białorusi, na ukończenie studiów w Polsce lub studiowanie do czasu, kiedy będą mogli wrócić na swoje uczelnie.
2. Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Kandydaci:
1. Uczestnikami Programu mogą być studenci i doktoranci uczelni białoruskich, którzy zostali relegowani z uczelni z przyczyn politycznych, lub którym z przyczyn politycznych uniemożliwiono podjęcie, będą kontynuacją studiów na Białorusi. Do Programu mogą ponadto aplikować dzieci rodziców, represjonowanych z przyczyn politycznych.
2. Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium, ale jest mile widziana, jak również znajomość języka angielskiego. Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego zorganizuje, dla osób przyjętych, kursy nauki języka polskiego w ramach Kursu Przygotowawczego.
3. Kwalifikacji kandydatów, w ramach działania Biura Programu, dokona Komisja powołana do tego celu przez Dyrektora Programu. Komisja będzie proponować przyjęcie kandydatów, po zasięgnięciu opinii Komitetu Obrony Represjonowanych (HKAR), opierając się na zasadach działania Programu.
4. Przyjęcia do Programu oraz przydziału stypendystów do poszczególnych uczelni w Polsce dokona Dyrektor Programu w oparciu o zgłoszenia uczelni, mając na uwadze przede wszystkim umożliwienie kontynuowania studiów rozpoczętych na Białorusi.
5. Ewentualne przyjęcie na uczelnie medyczne, a zwłaszcza artystyczne wymagać będzie dodatkowego potwierdzenia możliwości naboru w danym roku oraz sprawdzenia przez uczelnie kwalifikacji specjalistycznych. W wypadku aplikowania na w/w uczelnie kandydat zostanie przyjêty do Programu dopiero wówczas, gdy zostanie wpisany na listę studentów danej uczelni, po spełnieniu wszystkich wymogów stawianych przez uczelnie.
6. Komisje lub osoby wyznaczone przez Rektorów uczelni (Dziekanów), do których trafią studenci, dokonają już w ramach poszczególnych wydziałów, instytutów oceny różnic programowych i ustalą zasady ich wyrównania.

Warunki stypendium:
1. Długość studiów będzie zależała od tego, na który rok studiów w Polsce student zostanie zapisany. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy rok) studia mogą potrwać.
5 lat.
2. Studenci zwolnieni zostaną z opłat za nauke w wyższych uczelniach polskich.
3. Studenci otrzymają stypendium w wysokooeci 1240 zł miesięcznie.
4. Na stypendyście spoczywa obowiązek opłacenia ubezpieczenia medycznego (ok. 45 zł miesięcznie) oraz wystąpienia o kartę pobytu czasowego (400 zł)
5. Uczelnie zaoferują studentom płatne miejsca w domach akademickich.
6. Podczas pobytu w Polsce studenci będą brali udział w spotkaniach organizowanych przez Biuro Programu oraz będą mogli otrzymać pomoc w rozwoju kontaktów ze środowiskami polskimi, a także utrzymywania kontaktów z kolegami na Białorusi.

Dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz „Kandydata Programu” (dostępny na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej: www.studium.uw.edu.pl/kk)
2. Podanie o przyjęcie na studia w Polsce
3. Dyplom ukończenia szkoły średniej (matura)
4. Indeks z dotychczas odbywanych studiów na Białorusi
5. Wypis zaliczonych przedmiotów
6. Program odbywanych na Białorusi studiów dla ustalenia ró¿nic programowych
7. Dokument relegowania ze studiów (jeżeli miało miejsce)
8. Dokument aresztu lub wyroku (jeżeli miał miejsce).

Aplikacje:
1. Kandydat do Programu może nadesłać dokumenty pocztą lub faksem, albo złożyć osobiście w Biurze Programu w Studium Europy Wschodniej UW, będą też w każdej placówce dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.
2. Rozpatrywane będą kandydatury zawierające komplet dokumentów.
3. Foldery i kwestionariusze będą dostępne od 15 marca 2010 r. w Biurze Programu i na stronie internetowej oraz w placówkach dyplomatycznych i konsularnych R.P. na Białorusi.
4. Termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2010 r.
5. Rozmowy kandydatów z komisją kwalifikacyjną odbędą się w Ambasadzie RP w Mińsku w okresie 21-30 czerwca 2010 r.
6. Do 20 lipca 2010 r. właściwa komisja zakwalifikuje kandydatów do Kursu Przygotowawczego
„Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego”.
7. Decyzja o ostatecznym przyjêciu do Programu i skierowaniu na uczelnie zostanie ogłoszona do 20 września 2010 r.
9. Inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą być istotne dla decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Informacje pochodzą ze strony www.studium.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego
Uniwersytet Warszawski przy Studium Europy Wschodniej
ul. Oboźna 7, III p. lok. 55, Warszawa
tel. (22) 55 21 888
bialorus.studium@uw.edu.pl